Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Modernare biluthyrningsregler för en ökad bildelning

Diarienummer
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB - RISE AB - Digitala System
Bidrag från Vinnova 1 060 000 kronor
Projektets löptid augusti 2023 - juli 2025
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet Drive Sweden

Syfte och mål

Biluthyrningslagen och tillhörande förordningar (Biluthyrningsregelverket) reglerar yrkesmässig biluthyrning medan privat bildelning är oreglerad. Vi vill modernisera Biluthyrningsregelverket tillsammans med en bredd av relevanta aktörer för att dels förbättra tillgängligheten till delade bilar även på platser där de idag helt saknas, dels minska behovet av bilägande (och lägre p-tal). Samtidigt behöver detta ske på ett sätt som bidrar till en seriös och trygg marknad för delade fordon.

Förväntade effekter och resultat

Projekt bidrar till följande effekter och resultat: - öka andelen delade fordon och därmed öka nyttjandegraden av samhällsaktörers fordonsflottor genom ett bredare och mer träffsäkert regelverk - skapa en större trygghet för de enskilda som vill vara aktiva genom att undanröja vissa av de regulatoriska utmaningar som finns för en aktivt delande privatperson - ta fram en struktur och principer för ett modernare regelverk som underlättar delningstjänster, vilket i sin tur leder till en effektivare användning av fordon och gaturum och en ökad tillgängligheten till moderna fordon

Planerat upplägg och genomförande

Projektet tar sig an dessa frågor i policylabbformat med en bredd av intressenter som påverkas av dagens regelverk. Vidare har regeringen beviljat Skövdebostäder dispens från biluthyrningsregelverket som nu är blir pilot där ett bostadsbolag delar ett antal av sina bruksbilar med hyresgäster via en plattformsoperatör i en kombinerad bilpool med hyresgästernas fordon. Projektet testar nya affärsmodeller samt bedömer potential, möjligheter, risker och utmaningar med delade bruksbilar.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 13 maj 2024

Diarienummer 2023-01828

Statistik för sidan