Modellutveckling för hållbara ekologiska flöden inom vattenkraften

Diarienummer 2017-01532
Koordinator Luleå tekniska universitet - Strömningslära och experimentell mekanik
Bidrag från Vinnova 227 000 kronor
Projektets löptid maj 2017 - november 2018
Status Pågående
Utlysning Individrörlighet för innovation och samhällsnytta
Ansökningsomgång Individrörlighet för innovation 2017 1

Syfte och mål

Syftet med projektet är att vidareutveckla existerande modeller och metoder för faunapassage och hållbara ekologiska flöden baserade på såväl vattenkraftsindustrins affärsverksamhet som på miljömässiga aspekter. Samt att den nya kunskapen och det fördjupande samarbetet ska förenkla innovation inom ekologiska flöden hos de deltagande organisationerna samt hos mindre företag och uppfinnare via ett existerande kontaktnät. Målen är att individer på LTU och VRD breddar sina kompetenser inom ekologiska flöden. Modeller tas fram som kan underlätta beslut om ekologiska flöden.

Förväntade effekter och resultat

En riktad och ökad individrörlighet mellan LTU och Vattenfall kommer att innebära att LTU, på ett bättre sätt än idag, kommer att förstå hur modeller och metoder för ekologiska flöden ska utvecklas vidare samt att parterna får bättre förståelse om hur dessa ska användas för ekologiska flöden. I en förläggning innebär det att insatser inom området blir både mer effektiva och mer energisnåla än idag och kommer således till nytta för samhället i stort. På längre sikt förenklar individrörligheten gemensamma satsningar och ansökningar i ett nationellt och internationellt perspektiv.

Planerat upplägg och genomförande

Avsikten är att Gunnar Hellström kommer att tillbringa tre månader på Vattenfall Research and Development (VRD) varav cirka hälften av tiden i Älvkarlebylaboratoriet och resten i gruppen som är placerad på Vattenfall Vattenkrafts kontor i Luleå. Vitsen med det är dels att få ett större utbyte än idag mellan den starka forskningen på LTU och den starka industrinära experimentella verksamheten i Älvkarleby och dels öka samverkan mellan Vattenfall Vattenkraft och forskningen på LTU.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.