Modellering av krockbeteendet i framtida lättviktsfordon - steg 1

Diarienummer
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Chalmers tekniska högskola
Bidrag från Vinnova 4 950 000 kronor
Projektets löptid januari 2013 - oktober 2016
Status Avslutat
Utlysning Trafiksäkerhet och automatiserade fordon - FFI
Ansökningsomgång FFI - Fordons- & Trafiksäkerhet 2012-10-17

Syfte och mål

Vårt långsiktiga mål är att inom 10 år (räknat från 2014) skapa en lika god kvalité i CAE-simulering av krockförlopp av fordonsstrukturer gjorda av kompositmaterial som för dagens simuleringsmetodik. Målsättningen ligger helt i linje med FFI målen om minskad miljöpåverkan från vägtransporter, minskat antal trafikskador, samt att stärkt konkurrenskraft. Måluppfyllelsen är generellt sett god för projektets operationella mål. Mer forskning och arbete återstår för att få till en fullt utvecklad, effektiv och noggrann designmetodik.

Resultat och förväntade effekter

Projektresultaten har spridits genom flera konferensbidrag och uppsatser i internationella tidskrifter. Vi har utvecklat 4 examensarbeten och 2 teknologie licentiater inom projektet. De flesta av projektets operationella målsättningar har på olika nivåer förverkligats. Målet om ett fullt utvecklat designverktyg är vi inte framme vid idag, men det ligger inom 10års horisonten. Våra resultat och kunskapsutveckling som projektet gett oss ger oss råg i ryggen att driva projektidén vidare mot effektiv och robust CAE metodik för lättviktsdesign av krock i lätta fordonsstrukturer.

Upplägg och genomförande

Projektet har genomförts inom fyra arbetspaket, WPA-D, med skademodellering på fiber/matrisnivå (WPA) och modellering kompositlaminatets beteende på strukturnivå (WPB), provning och verifiering med SOTA metoder (WPC), samt kunskapsspridning och förädling av uppnådda resultat (WPD). Projektet har letts av prof. Ragnar Larsson och docent Martin Fagerström vid Chalmers. Totalt 10 parter har deltagit där Chalmers tillämpad mekanik and Swerea SICOMP. Volvo Cars och AB Volvo, samt Autoliv, Altair Engineering, DYNAmore Nordic, Epsilon AB, Semcon AB and Escenda Engineering AB.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.