Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Modeller för organiserad återanvändning av vitvaror

Diarienummer
Koordinator Tricircular AB
Bidrag från Vinnova 498 260 kronor
Projektets löptid november 2018 - juni 2019
Status Avslutat
Utlysning Cirkulär och biobaserad ekonomi

Viktiga resultat som projektet gav

Projektet har undersökt om det går att skapa ett system för samla in vitvaror för återanvändning istället för att de lämnas direkt till materialåtervinning. Ett regionalt försökt har studerats där insamlade produkterna reparerats vid behov innan de testats och försetts med funktionsgaranti. Vitvarorna eller delar av dem har sedan sålts. Genom litteraturstudier, flödes- och miljöanalyser har alternativa system analyserats. Baserat på förstudien har en ide om ett plattformsbaserat system utvecklats. Det skulle vara mer kostnadseffektivt och bättre förebygga transportskador.

Långsiktiga effekter som förväntas

Baserat på studier av ett regionalt försök med återtag av begagnade vitvaror från tre ÅVCer uppskattar vi att 10-20% av de återtagna produkterna kan återanvändas helt eller i delar. Företaget har observerat att det förekommer att begagnade vitvaror stjäls från ÅVCerna och att vitvaror skadas i transporterna till ÅVCn. Projektet kan konstatera att existerande regelverk försvagar förutsättningarna för denna typ av återanvändning om vitvarorna på ÅVCerna klassas som avfall. Vidare är kemikalieskatten på begagnade varor en utmaning.

Upplägg och genomförande

Projektet inleddes med en kartläggning av erfarenheter från likande system. I en andra fas användes kartläggningen och studier av pågående praktiska tester för att identifiera och besvara frågor om de ekonomiska, juridiska och miljömässiga förutsättningarna för att bedöma potentialen för olika modeller i ett framtida nationellt system. Projektet avslutades med att beskriva ett alternativt plattformsbaserat system samt med att lista frågor som behöver besvaras i en etapp 2 för att testerna ska kunna utvidgas till ett kostnadseffektivt och innovationsfrämjande system.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 31 oktober 2018

Diarienummer 2018-03782

Statistik för sidan