Mobilitet och nytta för tillväxt

Diarienummer 2014-05579
Koordinator LINNÉUNIVERSITETET - Avdelningen för Externa relationer
Bidrag från Vinnova 14 700 000 kronor
Projektets löptid januari 2015 - december 2017
Status Pågående

Syfte och mål

Projektet består av tre delprojekt (DP). DP A: alumn- arbetslivsanknytning, syftet är att utveckla en modell för att koppla samman alumnverksamhet med arbetet med stärkt arbetslivsanknytning av utbildning. DP B - syftet är att testa metoder att få studenter att bli utvecklingsresurser i innovationsprocesser sprungna ur forskning el från omgivande samhälle. DPC: målet och syftet att hitta arbetssätt för att öka samverkan genom mobilitet mellan akademi och samhälle. Hela projektet syftar till att hitta konkreta och effektiva metoder för ökad samverkan av utbildning och forskning.

Förväntade effekter och resultat

ökad medvetenhet hos personal och studenter på lärosätena om samverkans bidrag till kvalitetsförbättringar av utbildning och forskning. Stärkt alumnverksamhet och bredare syn på dess betydelse särskilt för arbetslivsanknytning av program. Studenter har bidragit med insatser i innovationsprojekt som gett ökad nytta för forskare, företag och/eller samhället. Lärosätena och personal får en kanal att nå ut med uppdrag inom utbildning och forskning. Mätbarhet i t.ex. antal alumner, antal studenter involverade, antal anmälda forskare, förmedlade uppdrag, antal intresserade.

Planerat upplägg och genomförande

Styrgrupp och ledningsgrupp finns på plats sedan tidigare genom Fyrklöverns upparbetade organisation. Aktivitetsplaner för de tre delprojekten är framtagna men under omarbetning pga lägre anslag än man hoppats på. Det kommer att finnas en delprojektledare för varje DP som rapporterar till projektledaren vars uppgift är att koordinera detta projekt samt samordna med det redan pågående Vinnovafinansierade projektet ´K3´. Arbetet anpassas till lokala förutsättningar men med en gemensam kärna och en lärprocess. Här finns en tradition av öppet utbyte mellan parterna.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.