Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Mitt Liv - Min Hälsa

Diarienummer
Koordinator Region Skåne - FoU-centrum Skåne
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid november 2015 - augusti 2016
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 1 initiering

Viktiga resultat som projektet gav

Behovsanalyserna med slutanvändare har verifierat och stärkt projektidén - en digital plattform för personcentrerad, högkvalitativ och jämlik transplantationsvård, vilken ger utbildning och stöd till patienter, närstående, levande donatorer och vårdpersonal. Omvärldsanalyserna visar stor potential för uppskalning både nationellt och internationellt samt till andra terapiområden där patient self-management har betydelse för behandlingsresultat och livskvalitet. Projektet har skapat ett starkt konsortium med parter från offentlig sektor, näringsliv och akademi.

Långsiktiga effekter som förväntas

Lösningen ska ge lika förutsättningar för tillgång till evidensbaserad kunskap och nationellt harmoniserade riktlinjer gällande patientinformation och utbildning till personal. Idag skapar skillnader i riktlinjer frågor och oro hos patienter och närstående. Lösningen bedöms ge möjligheter till ett paradigmskifte inom transplantationsvården och patientutbildningen med övergång till patient self-management. Förbättrad information och beslutsstöd för patienterna förväntas öka patientsäkerheten och minska vårdkonsumtionen inom öppenvården med upp till 25%.

Upplägg och genomförande

Projektets konceptskiss för plattformen bygger på transplantationsvårdens erfarenhet och evidensbaserade utbildningsmaterial samt kunskapen från behovsanalyserna med slutanvändarna. Patientinformationen utgör en nationell kunskapsbas och skall tas fram i konsensus mellan transplantationsenheterna. Plattformen bör vara mobilt nåbar via 1177 Vårdguidens e-tjänster efter autentisering via bank-ID. Lösningen ska nyttja den nationella infrastruktur som VINNOVA-projektet HIP byggt upp för informationsutbyte mellan applikationer och vårdens informationskällor.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 28 maj 2016

Diarienummer 2015-04353

Statistik för sidan