MIREL- Minimized risk for exposure and release of harmful substances when welding stainless steels

Diarienummer 2017-02519
Koordinator Swerea KIMAB AB - Swerea KIMAB AB, Kista
Bidrag från Vinnova 772 500 kronor
Projektets löptid augusti 2017 - mars 2018
Status Avslutat
Utlysning Det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material
Ansökningsomgång 2016-04983-en

Syfte och mål

Denna genomförbarhetsstudie syftade till att verifiera alarmerande resultat från en tidigare pilotstudie angående ökad frigörelse av Cr(VI) i en lungliknande miljö (fosfatbuffrad salin, PBS) från svetsrök vid MAG-svetsning av rostfria stål med flussfylld rörtråd. Resultaten angående frigjort sexvärt krom kunde verifieras.

Resultat och förväntade effekter

Genomförbarhetsstudien bekräftade de tidigare resultaten och visade att: Viktsprocent Cr(VI) av svetsröken skiljer sig inte signifikant beroende på vilken typ av tillsatsmaterial (solidtråd, metallpulverfylld rörtråd eller flussfylld rörtråd) som använts. Frigjort Cr(VI) i PBS skiljer sig däremot beroende av typ av tillsatsmaterial. Frigjort Cr(VI) var betydligt högre för svetsrök från flussfyllda rörtrådar än från solidtråd eller metallpulverfylld rörtråd. Toxicitet och koncentration av frigjort Cr(VI) i PBS visade hög grad av korrelation.

Upplägg och genomförande

I genomförbarhetsstudien har deltagande industriföretag genomfört svetsning och uppsamling av rök. KTH har gjort analys av rökpartiklar och frisättande av metaller, specifikt krom och sexvärt krom i lungliknande miljö. KI har genomfört toxicitetsstudier på celler exponerade för svetsrök.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.