MinBaS Innovation

Diarienummer 2012-01944
Koordinator MINBAS AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid augusti 2012 - mars 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Genom samverkan mellan industri, akademi och myndigheter skulle en strategisk forsknings- och innovationsagenda för tillväxt inom industrimineral, bergmaterial och naturstensindustrin utvecklas. Agendan är utarbetad som bas för framtida FoI-program och en långsiktig forsknings- och innovationsstrategi för industrins utveckling. Den utgör industrins och akademins gemensamma målbild fram till 2030. Agendan pekar ut de utmaningar som svensk bergmaterial, industrimineral och stenindustri står inför samt viktiga forskningsområden för att klara utmaningarna.

Resultat och förväntade effekter

Viktiga drivkrafter för forskningen är ökande krav på ekologisk uthållighet, tryggad råvaruförsörjning, förbättrad kompetensförsörjning, ökat samarbete mellan företag och akademi samt internationella samarbeten. Genom avancerad forskning i nära samarbete med industrin inom process- och produktutveckling, geologiskt baserad materialkunskap, brännprocesser samt logistik kan berg- och mineralproduktionen nå satta miljö- och energimål med stärkt konkurrenskraft och Sveriges attraktionskraft som utvecklingsbas för vår globala utrustningsindustri ökas.

Upplägg och genomförande

Deltagande industri, forskare och myndigheters engagemang har varit stort. MinBaS AB, forskningsbolag ägt av SBMI, MinFo och Stenforsk i samverkan med forskare vid Chalmers, CBI/SP, SLU, UmU, Lunds U, KTH och myndigheter har utvecklat agendan via arbetsgrupper, enkäter, seminarier och utlysningar om projektidéer. Samarbetskontakter är etablerade med SGU, Trafikverket, Gruv- och Stålagendan, agendorna GIMI och IQ samhällsbyggnad. FoU-behoven för konstruktionsmaterial och industrimineral har lyfts fram i EU-arbetet med Strategic Research Agendas via ERA-MIN och ETP-SMR.

Externa länkar

Länk till slutrapporter i MinBaS II program 2007-2010

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.