Miljövänlig belysningsstolpe av lackad plåt

Diarienummer 2014-04739
Koordinator NORTHCONE AB
Bidrag från Vinnova 991 000 kronor
Projektets löptid november 2014 - februari 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Northcone AB´s projekt syftar till att utveckla och lansera belysningsstolpar i pre-lackad höghållfast plåt och därigenom erbjuda en produkt med låg total miljöpåverkan p.g.a. en snabb och rationell produktionsprocess, få processteg och liten materialförbrukning. Projektet har inneburit ett stort steg på vägen att uppnå detta mål, varför företaget nu planerar för att gå vidare med fortsatt produktutveckling och produktionsinvesteringar.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har tagit fram flera konkreta lösningar, vilka testats med gott resultat. Dessa skall i ett nästa steg testas och implementeras i fullskalig produktion. Vidare har projektet resulterat i ny kunskap och metoder som kan användas i den fortsatta utvecklingen. Två patent har sökts för olika principlösningar. Projektets huvudmål är till stor del uppnådda och bedöms kunna resultera i en helt ny typ av produkter med önskad prestanda.

Upplägg och genomförande

Projektet har bedrivits i nära samarbete med systerbolag, leverantörer, institut och expertkonsulter. Eftersom projektet krävt djup kompetens inom ett flertal olika områden och även provningsresurser som inte finns inom företaget har samarbetet varit en förutsättning för ett lyckat resultat till rimlig tid och kostnad.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.