Mikrogeometri Utformning för Borrning av Kompositer

Diarienummer
Koordinator Högskolan Väst - Institutionen för ingenjörsvetenskap
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid oktober 2012 - november 2013
Status Avslutat
Utlysning Hållbar produktion - FFI
Ansökningsomgång FFI Hållbar produktionsteknik - hypotesprövning 2012
Slutrapport 2012-02512sv.pdf (pdf, 583 kB)

Syfte och mål

Hypotesen är att skador som uppkommer i kompositmaterialet vid borrning går att påverka och reducera med en borr vars skäreggar är försedda med mikrogeometri. - Hur skall mikrogeometrin utformas med avseende på frekvens och amplitud i våg mönstret dvs. storlek på geometrin? - Behöver fler geometriska aspekter hos borrgeometrin anpassas? - Processparametrar hos borroperationen För det aktuella hypotesprövningsprojektet är ej målsättningen att finna optimerade parameterar utan enbart att etablera existens om starka samband existerar. Såtillvida har dessa frågor har besvarats

Resultat och förväntade effekter

Projektet har följt och överträffat målsättningarna i form av bekräftande av samband mellan skador i och kring det borrade hålet. Hypotesen har verifierats så tillvida att starka samband har kunnat fastlås beträffande skärningen av fibrerna och närvaro av mikrogeometri på skäreggarna hos borrverktyget. Vidare har projektet tagit hypotesen från TRL 1 till TRL 3 samt nya idéer kring hur mycket noggranna hål för H6 till H7 passningar skall kunna uppnås. Ett flertal publikationer har genomforts.

Upplägg och genomförande

Inleddes vis gjordes en litteraturstudie beträffande Biomimicry kring haj- och pirayatänders mikrogeometri. Mönstret som slutligen valdes gjordes efter en parameterstudie som utfördes med FEM. För val av grundborrgeometri gjordes en undersökning mellan olika borrar för håltagning i kolfiber. För detta måste ett bedömningssystem utvecklas. Detta system byggde på ett poängsystem som gjorde att skador på in och utgång samt hålvägg kunde utvärderas mot borrgeometri och skärdata. Utifrån detta tillverkades en prototypborr med mikrogeometri baserad på en grundborrgeometri.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 20 februari 2020

Diarienummer 2012-02512

Statistik för sidan