Mikro-ultraljudsteknik för övervakning av komponenter och industriella processer

Diarienummer
Koordinator Swerim AB - Swerim AB, Kista
Bidrag från Vinnova 399 816 kronor
Projektets löptid november 2018 - oktober 2019
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet Smartare elektroniksystem
Ansökningsomgång Smartare Elektroniksystem: genomförbarhetsstudier

Syfte och mål

Syftet var att tillämpa mikro-utraljudssensorer för tillståndsövervakning av kritiska komponenter. Projektet fokuserade på två tillämpningar som bestod av klämkraft i skruvförband och övervakning av plantätningar i pumpar. Projektets mål var att ta fram en färdplan för hur tekniken ska kunna implementeras.

Resultat och förväntade effekter

Resultaten från projektet visar på att tekniken med mikro-ultraljudssensorer kan användas i en mängd olika tillämpningar efter att vidare forskningsinsatser har genomförts. En färdplan har tagits fram för detta där de långsiktiga effekterna är minskning av haverier, minskad materialåtgång och energibesparing. Detta skulle kunna medföra en stor konkurrensfördel för svensk industri.

Upplägg och genomförande

Projektet har innefattat inledande experiment och en fördjupad litteraturstudie vilket har resulterat i en färdplan för vilken forskning och utveckling som krävs, samt vilka aktörer som behövs för implementera tekniken. Ett öppet seminarium hölls för identifiera fler intressenter och möjliga framtida projektparter.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 26 oktober 2018

Diarienummer 2018-03472

Statistik för sidan