Mikro-ultraljudsteknik för övervakning av komponenter och industriella processer

Diarienummer
Koordinator Swerim AB - Swerim AB, Kista
Bidrag från Vinnova 400 000 kronor
Projektets löptid november 2018 - oktober 2019
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet Smartare elektroniksystem
Ansökningsomgång Smartare Elektroniksystem: genomförbarhetsstudier

Syfte och mål

Syftet är att tillämpa micro-ultraljudssensorer för tillståndsövervakning av kritiska komponenter. Fokus på tillämpningar i denna genomförbarhetsstudie är övervakning av klämkraft i skruvförband och övervakning av kritiska plantätningar i pumpsystem.

Förväntade effekter och resultat

Förstudiens primära resultat är att ta fram en konceptstudie och färdplan för vilken forskning och utveckling och vilka aktröer som behövs för att implementera denna teknik i komponenter och industriella processer. Långsiktigt så är den förväntade effekten färre haverier och minskad materialåtgång, vilket ger minskade kostnader och energibesparing och i sin tur en konkurrensfördel för industrin.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet inleds med en konceptstudie som består av enklare experiment vilka kompletteras med fördjupad litteraturstudie, vars syfte är att identifiera vilka forskningsinsatser som behövs och i vilken ordning. Dessa sammanfattas i en färdplan. Identifiering av lämpliga samarbetspartner för fortsättning. Slutligen kommer ett öppet seminarium hållas där resultat presenteras och externa intressenter introduceras.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.