Mikro- och nanofluidik för diagnostik

Diarienummer 2016-04571
Koordinator Lunds universitet - Fasta Tillståndets Fysik
Bidrag från Vinnova 173 470 kronor
Projektets löptid januari 2017 - juni 2018
Status Beslutat
Utlysning Individrörlighet för innovation och samhällsnytta
Ansökningsomgång Nationell individrörlighet för innovation

Syfte och mål

Trots den enorma potential som mikro/nanofluidik har för samhällsnyttan är fältet ännu i sin barndom och mycket av den idérikedomen och det grundläggande arbetet som finns på universiteten har ännu ej nått ut till allmänheten. Jason Beech, med mer än tio års erfarenhet av mikro/nanofluidic, ska spendera tid hos Acreo, som etablerat en grupp i Lund med planer att i nära samverkan med Lunds universitet, och specifikt den nanoteknik-relaterade forskningen inom NanoLund, och bidra till att forskningen omsätts till innovationer som gagnar ekosystemet av företag i regionen och i Sverige.

Förväntade effekter och resultat

Samarbete mellan LU och Acreo kommer leda till att ett samverkansprojekt med utgångspunkt i LUs kompetensområde med fokus på företagsamhet och samhällsnytta, identifieras, finansieras och bedrivs långsiktigt. Den kompetensutveckling i form av strategier för kommersialisering och IP som Jason kommer att få under projektets gång kommer att vara en stor tillgång för alla parter. Ett lyckat samarbete kommer fungera som mall för fler samarbeten mellan Acreo och LU där parternas intressen och kompetenser tangerar varandra.

Planerat upplägg och genomförande

Under den 18 månaders perioden som projektet löper, kommer Jason Beech att arbete hos Acreo motsvarande en dag i veckan på att ta fram en strategi för att uppnå målen ovan. Jason kommer även att närvara vid en nationell och en internationell konferens med fokus på mikro/nanofluidik där flertalet av de existerande företagsintressenterna närvarar, samt har möjlighet att besöka institutioner, företag och möjliga kunder som identifierats för samarbete enligt beskrivningen av målen ovan.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.