Metodutveckling för idégenerering inom tjänstedesignpraktiken

Diarienummer
Koordinator Transformator Design Group Aktiebolag - Transformator Design Group AB
Bidrag från Vinnova 220 900 kronor
Projektets löptid september 2012 - februari 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet ´Metodutveckling för idégenerering inom tjänstedesignpraktiken´ har arbetat med att vidareutveckla metoder för innovation och idégenerering som möjliggör att flera intressenter deltar under tjänstedesignprocesser. Vi har i denna förstudie utforskat och vidareutvecklat två olika metoder för detta.

Resultat och förväntade effekter

Denna förstudie har visat att det finns en stor potential att utveckla metoder för designarbete som bygger på designmässiga ansatser. Dvs. att man i projekt använder sig av ett tankesätt där material av olika slag kan organiseras på olika sätt och därmed stöder ett annat sätt att skapa kunskap än det rent verbala. På detta sätt kan man ibland lättare få information om erfarenheter, åsikter, preferenser av olika slag. Materialen kan vara försedda med bilder, text och andra symboler, eller så kan deltagarna själva göra dessa inskriptioner.

Upplägg och genomförande

Förutsättningarna för att genomföra detta projekt har varit mycket goda. Servicedesigners med mycket relevant kunskap och erfarenhet har arbetat tätt tillsammans med forskare som har stor erfarenhet av utveckling av designmetoder. Det kommersiella projekt, ABC-projektet, där det utforskande arbetet bedrivits inom har erbjudit en stor komplexitet och många skiftande miljöer och situationer att arbeta med metodutveckling. En nackdel har varit den mycket korta tid och delvis också den begränsade budget som det VINNOVA:finansierade projektet har erbjudit.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.