Metoder relevansbedömningar av utbildningar

Diarienummer 2017-03536
Koordinator KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN - KTH Näringslivssamverkan
Bidrag från Vinnova 5 423 600 kronor
Projektets löptid oktober 2017 - september 2020
Status Pågående

Syfte och mål

Projektet syftar till att ta ett helhetsgrepp för att förtydliga innebörden av utbildningars relevans. Projektets övergripande mål är att ta fram och kommunicera rekommendationer avseende metoder kring utbildningarnas relevans som kan bedömas i utbildningsutveckling och i universitetens kvalitetssystem. Dessa metoder belyser olika aspekter av relevans.

Förväntade effekter och resultat

En kunskapsbank och verktygslåda med metoder för att fånga och beskriva relevans av utbildningar. Projektet skapar förutsättningar för bättre underbyggda beskrivningar av relevans av utbildningar för bruk såväl inom lärosätenas utbildningsutveckling och kvalitetssystem som externa utvärderingssystem. Projektet kan därmed bli vägledande för relevansperspektivet i lärosätenas kvalitetssäkringssystem kring utbildning och kommer ge en stabilare bas för bedömning av detta perspektiv.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet arrangeras genom sju arbetspaket (WP) med bidrag till gemensamt syfte och mål. Projektet har följande WP, där ett flertal löper parallellt. WP1: Projektledning WP2: Definition av relevans i utbildningar WP3: Internationell utblick och jämförelse WP4: Inventering och analys av metoder WP5: Dialog med externa aktörer WP6: Rekommendationer för kvalitetssäkringssystem WP7: Lärande, erfarenhetsutbyte och spridning av resultat

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.