Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Metallkompetens

Diarienummer
Koordinator Jernkontoret
Bidrag från Vinnova 5 496 392 kronor
Projektets löptid december 2017 - mars 2019
Status Avslutat
Utlysning Det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material

Viktiga resultat som projektet gav

Det övergripande målet i projektet har varit att ta ett samlat grepp för att möta behovet av ett modernt tilltalande, lättanvänt och flexibelt utbildningsmaterial om metalliska material. Projektet har fokuserat på två huvudpunkter. Dels har en app för iOS och Android utvecklats som en plattform med möjlighet att lägga in såväl befintligt som nyutvecklat utbildningsmaterial, dels har två kompletta utbildningspaket gällande aluminium tagits fram vilka representerar olika kunskapsnivåer.

Långsiktiga effekter som förväntas

Den app som utvecklats utgör en ny approach för området och har skapat en god grund för spridningen av kunskap om metaller och för att skapa ett ökat intresse för metaller hos olika målgrupper. Dessutom är den en plattform där informations- och utbildningsmaterial om metaller kontinuerligt kan läggas in på ett enkelt sätt. Projektet har också givit en bild av möjligheterna med app- och spelutveckling vilket är värdefulla insikter för framtida arbete. Utbildningspaketen som tagits fram gällande aluminium har rönt stort intresse, inte minst från gymnasieskolor.

Upplägg och genomförande

Som första steg genomfördes intervjuer med representanter från olika företag, högskolor, universitet och institut. Detta för att kartlägga och analysera behovet kring utbildningsmaterial inom metallområdet, såväl innehållsmässigt som ur ett pedagogiskt perspektiv. Via dessa intervjuer erhölls viktig input kring utformning och önskad omfattning samt hur såväl nytt som befintligt material behöver utformas/justeras/skrivas om för att passa olika önskemål. Baserat på denna analys blev arbetet med att utveckla såväl appen som framtagandet av utbildningsmaterial mycket tydligare.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 7 december 2017

Diarienummer 2017-05415

Statistik för sidan