Metallkompetens

Diarienummer 2017-05415
Koordinator Jernkontoret
Bidrag från Vinnova 5 500 000 kronor
Projektets löptid december 2017 - mars 2019
Status Pågående
Utlysning Det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material

Syfte och mål

Projektet övergripande mål är att ta att ta ett samlat grepp om utbildningsmaterial inom metalliska material i syfte att möta behovet av ett modernt, tilltalande, lättanvänt och flexibelt material. Befintligt utbildningsmaterial och synergier ska tillvaratas så att mesta och bästa möjliga material och bästa möjliga spridning till materialets målgrupper uppnås. Samma grundinformation ska användas i flera olika utbildningsmaterial där struktur, format och plattform anpassas till respektive målgrupp. Som en särskild del i projektet utvecklas ett dataspel kring materialet för att testa "gamification" som inlärningsmetod.

Förväntade effekter och resultat

Projektetresultatet är översiktliga utbildningsmaterial till t.ex. högskolans grundkurser på materialutbildningarna och till temadagar på gymnasiet, producenters interna kompetensutveckling, leverantörer och kunder samt metallanvändande företag. Ett spel som baserar sig på fakta om metaller, dess framställning och användning utvecklas. Genom att utbildningsmaterialet blir lätt att uppdatera med nya forskningsrön och senaste teknikutvecklingen förväntas det bli en uthållig kanal för att sprida resultat från projekt och aktiviteter som pågår inom metallsektorn.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet ska: 1. Kartlägga behov av utbildningsmaterial hos olika målgrupper 2. Kartlägga tillgängliga utbildningsmaterial och hur de förhåller sig till ovanstående behov samt till varandra med avseende på såväl innehåll som format 3. Välja material för ett första utbildningspaket (som pilot för övriga samt spel) 4. Komplettera material 5. Färdigställa och faktagranska utbildningsmaterialet 6. Ta fram och implementera kommunikationsplan 7. Uppfölja spridningen (besöks- och användningsfrekvens samt intervjuer)

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.