Meritvärde av samverkansskicklighet

Diarienummer 2017-03534
Koordinator Högskolan i Borås
Bidrag från Vinnova 5 798 362 kronor
Projektets löptid december 2017 - november 2019
Status Pågående

Syfte och mål

Projektet kommer att belysa det aktuella läget rörande värdet av samverkan inom meriteringssystemet, utröna behov av eventuella förändringar samt i förekommande fall leverera förslag till konkreta förändringar av styrande dokument och riktlinjer såväl som förändringar som genomförs på lärosätesnivå. Det övergripande målet är att skapa en bredare förståelse och sammanhållen strategi och struktur kring meriteringskriterier kopplat till samverkan.

Förväntade effekter och resultat

En avsikt med projektet är att det ska bidra till ett förändrat förhållningssätt till meritering inom akademin. För deltagande lärosäten kan projektet bidra till en ökad attraktionskraft avseende rekryteringar vilket i förlängningen skapar goda möjligheter för kvalitetsutveckling inom utbildning och forskning genom ökad samverkan. Ett meriteringssystem där samverkan tillmäts större betydelse skulle i förlängningen kunna bidra till ökad jämställdhet inom akademin då kvinnliga forskare ofta drivs av viljan att resultatet av forskning ska spridas och bidra till förändring.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet pågår under två år med start i december 2017. Projektet är organiserat i fem arbetspaket: tre arbetspaket som utreder det aktuella läget och experimentellt prövar viktiga aspekter för att lyckas med en implementering av meritering av samverkan; ett som fokuserar på lärande och spridning av resultat samt ett för projektledning. Internationell utblick kommer att genomföras. De elva lärosäten som medverkar i projektet representerar tillsammans den mångfald bland lärosäten som finns i Sverige avseende karaktär, storlek, inriktning och organisationsform.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.