MEPublic Service

Diarienummer 2014-02714
Koordinator FÖRENINGEN FANZINGO
Bidrag från Vinnova 299 460 kronor
Projektets löptid september 2014 - februari 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Vi upplever själva att vi uppfyllt förstudiens syfte och mål på ett bra sätt och är mycket nöjda med alla aktiviteter som genomförts inom ramen för förstudien. Vi har grundligt testat vår idé med våra potentiella intressenter och den kunskap och de kontakter som vi arbetat fram kommer att bli oerhört värdefulla i det kommande genomförandet av projektet. Vi har under förstudien lagt en bra grund och kan, med rätt finansiering och stöd, rätt snabbt starta igång ett nätverk av gräsrotsorganisationer som kan agera partner till Public Service och påbörja arbetet med normkritisk innovation.

Resultat och förväntade effekter

- Vi har samlat 22 gräsrotsorganisationer och har arbetat tillsammans för att bilda grunden för ett nätverk samt varit i kontakt med ett 30-tal andra organisationer som på olika sätt kommer vara intressenter i ett kommande nätverk. - Vi har tillsammans arbetat fram tjugo normkritiska innovatiova pilotprojekt/tjänster. - Vi har skrivit en längre förstudie som tar upp både förutsättningar, planer och konsekvenser av ett Me Public Service - nätverk. - Förstudien har genom de aktiviteter som vi genomfört i hög grad initierat många interna processer inom ledningskiktet hos SVT

Upplägg och genomförande

Att vi besökte fyra regioner under förstudien var en framgångsfaktor. Det visade på vårt reella intresse för att göra arbetet till en nationell angelägenhet. Också möjligheten att bjuda in och samtala med alla partners under två dagar i Stockholm gjorde stor skillnad för kvalitén på rapporten till förstudien. Vi är dock inte nöjda med responsen från SR och UR på vår idé. Det finns fortfarande en del intern konkurrens mellan företagen och det har visat sig svårare än vad vi först trodde att hitta ett företagsövergripende samarbete kring mångfaldsfrågor.

Externa länkar

På denna länk finns ett utkast till den rapport på förstudien som tagits fram och som just nu kommenteras av nätverket. Artikel i tidningen Norran om deltagarna från Skellefteå och deras engagemang i Me Public Service. Artikel i SVTs internwebb om Me Public Service-dagarna skriven av Mångfaldsansvariga på SVT i Umeå Mario Achi Länk till kulturnytts (SR) inslag från Me Public Service-dagarna.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.