Medtech4Health Projektacceleration

Diarienummer 2017-02988
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - MedTech West c/o Institutionen för Elektroteknik
Bidrag från Vinnova 1 500 000 kronor
Projektets löptid juni 2017 - juni 2019
Status Pågående

Syfte och mål

Sedan starten har Medtech4Health (MT4H) genom sina utlysningar finansierat en mängd projekt och företag. Syftet med detta projekt är att, tillsammans med Connect Sverige, skapa en struktur som kan erbjuda de MT4H-finansierade projektgrupperna och företagen möjligheten att träffa erfarna personer med relevant medicinteknisk branschexpertis för råd och hjälp.

Förväntade effekter och resultat

Dessa möten mellan projektgrupper/företag och medicinteknisk branschexpertis skall för de enskilda projekten utmynna i tydliga strategier och identifiering av lämpliga nästkommande aktiviteter. Vidare skall expertpanelerna matcha projektens/företagens behov med lämpliga aktörer som kan tillfredsställa dessa behov. På så sätt underlättas vägen till framgång och tillväxt.

Planerat upplägg och genomförande

Projektgrupper och företag som fått, och kommer att få, MT4H-finansiering är spridda över landet. Projektet skall skapa ett upplägg som kan genomföra de tänkta stödaktiviteterna ute i landets sex regioner/noder. En expertpanel består lämpligen av en nationell del och en regional del, med upp till 8 respektive 1-2 medlemmar med specifik medicinteknisk expertis. De rådgivande aktiviteterna genomförs lokalt, koordineras av MT4Hs respektive nod tillsammans med Connect, och i samverkan med projektets koordinator.

Externa länkar

Hemsidan för det strategiska innovationsprogrammet Medtech4Health.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.