Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

MedPlats - en flexibel, demokratisk innovation för platsförhandling, medborgardialog och stadsplanering

Diarienummer
Koordinator INTERACTIVE INSTITUTE SWEDISH ICT AB - Interactive Institute, Uppsala
Bidrag från Vinnova 498 000 kronor
Projektets löptid december 2014 - juni 2015
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 1 initiering

Syfte och mål

Resultaten av steg 1-projektet är en bred uppslutning från berörda parter och organisationer inom området, en delad och fördjupad förståelse och gemensam syn på problemet och lösningsansatsen, som tydliggjorts i projektets etiska plattform och målsättning. en prototypskiss för en teknisk plattform, och en mall för dialogprocesser som använder plattformen. Projektet har därmed lagt en god grund för att kunna bedriva ett genomgripande förändringsarbete och nå sin målsättning under steg 2.

Resultat och förväntade effekter

MedPlats ska ta fram verktyg och arbetssätt för att stödja kommuner i dialogen med medborgare, och öka medborgares möjlighet att ta aktiv del i brukandet av marken i sitt närområde på ett miljömässigt, ekonomiskt och socialt hållbart sätt. Initieringsprojektet har tagit fram en lösningsstrategi som består av en genomgående etisk plattform, riktlinjer för dialogprocesser, metoder för att välja och utföra former för medborgardialog, en elektronisk plattform och en grundläggande uppsättning tekniska verktyg.

Upplägg och genomförande

Projektet har genomfört tre fallstudier, en verktygsinventering, en kunskapsinventering, och tagit fram en lösningsstrategi. Projektets resultat dokumenteras på en ny webbplats. Projektets viktigaste resultat är den samsyn som nåtts i en stor grupp intressenter. Lösningsförslaget har itererats i en intern heldagsworkhop, två möten med referensgruppen, samt ett externt seminarium. Landstingets kulturavdelning, Länsstyrelsen, Boverket, Riksantikvarieämbetet, forskare i statsvetenskap och ekonomisk historia, samt kommuner utanför projektet har deltagit i processen

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 28 maj 2016

Diarienummer 2014-04258

Statistik för sidan