Medicinsk IoT: En fallstudie kring tekniska, kliniska och regulativa krav på IoT i akut- och intensivvården

Diarienummer 2014-05179
Koordinator ÖSTERGÖTLANDS LÄNS LANDSTING - Katastrofmedicinskt centrum
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid november 2014 - augusti 2015
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för Sakernas Internet
Ansökningsomgång SIP - Sakernas internet hösten 2014

Syfte och mål

Internet of Things (IoT) har stor potential att stödja beslutsfattande samt förbättra arbetsflöden i sjukvården. De medicinska kraven är dock stora på teknik och användbarhet för att inte riskera patientsäkerheten och sekretess. Vidare måste IoT-lösningar skapa reella värden för patient (dvs komfort) och klinik (dvs ekonomi) vid olika kliniska tillämpningar. Slutrapporten beskriver praktiska/medicinska behov på IoT i akutsjukvården, ett antal tekniska krav samt även en demonstrator som förkroppsliggar behov som identifierats.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har resulterat i fyra vetenskapliga publikationer samt två IoT-demonstratorer (MODUS/EMS samt robust nätverksinfrastruktur) som kommer att utvärderas ytterligare vid utbildningar och övningar inom katastrofmedicin och akutsjukvård.

Upplägg och genomförande

En etnografisk arbetsplatsundersökning genomfördes under två veckor enligt DiCoT-metoden vid Akutmottagningen, Universitetssjukhuset i Linköping (US). Utöver detta gjordes ett antal intervjuer med personal på Brännskadeavdelningen (BRIVA, US), Intensivvårdsavdelningen (IVA/US), Kirurgklinikerna på US och Sankt Görans Sjukhus samt intervju med personer inom ambulanssjukvården i östergötland. Utöver detta höll vi en workshop med personal på Akutmottagningen, US, Linköping. Baserat på ovanstående information har scenarion samt ett demonstrationssystem skapats.