Medicinsk IoT: En fallstudie kring tekniska, kliniska och regulativa krav på IoT i akut- och intensivvården

Diarienummer
Koordinator ÖSTERGÖTLANDS LÄNS LANDSTING - Katastrofmedicinskt centrum
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid november 2014 - augusti 2015
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för Sakernas Internet

Syfte och mål

Internet of Things (IoT) har stor potential att stödja beslutsfattande samt förbättra arbetsflöden i sjukvården. De medicinska kraven är dock stora på teknik och användbarhet för att inte riskera patientsäkerheten och sekretess. Vidare måste IoT-lösningar skapa reella värden för patient (dvs komfort) och klinik (dvs ekonomi) vid olika kliniska tillämpningar. Slutrapporten beskriver praktiska/medicinska behov på IoT i akutsjukvården, ett antal tekniska krav samt även en demonstrator som förkroppsliggar behov som identifierats.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har resulterat i fyra vetenskapliga publikationer samt två IoT-demonstratorer (MODUS/EMS samt robust nätverksinfrastruktur) som kommer att utvärderas ytterligare vid utbildningar och övningar inom katastrofmedicin och akutsjukvård.

Upplägg och genomförande

En etnografisk arbetsplatsundersökning genomfördes under två veckor enligt DiCoT-metoden vid Akutmottagningen, Universitetssjukhuset i Linköping (US). Utöver detta gjordes ett antal intervjuer med personal på Brännskadeavdelningen (BRIVA, US), Intensivvårdsavdelningen (IVA/US), Kirurgklinikerna på US och Sankt Görans Sjukhus samt intervju med personer inom ambulanssjukvården i östergötland. Utöver detta höll vi en workshop med personal på Akutmottagningen, US, Linköping. Baserat på ovanstående information har scenarion samt ett demonstrationssystem skapats.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2014-05179

Statistik för sidan