Materialåtervinning av plast

Diarienummer 2015-04075
Koordinator Swerea IVF AB - Avdelningen för textil och plast
Bidrag från Vinnova 600 000 kronor
Projektets löptid juni 2015 - juni 2017
Status Avslutat

Syfte och mål

Testbädden för materialåtervinning av plast har börjat utnyttjas av helt nya användare där speciellt textil och förpackningar bör nämnas. Man ser både ett ökande antal deltagare vid nätverksträffarna och en högre andel nordiska företag.

Resultat och förväntade effekter

Av de examensarbeten som har genomförts pågår nu fortsatta utvecklingsprojekt knutna till dessa. En fordonstillverkare har uttryckt intresse för att på samma sätt använda kombinationen testbädden + examensarbetare. Konceptet, som testats inom projektet, förväntas därför leda till ett ökat utnyttjande av testbädden. Kommunikationen av testbädden och dess resultat har lett till en ökad spridning där framförallt flera nordiska aktörer har visat intresse.

Upplägg och genomförande

Möjligheten att utnyttja testbädden för avgränsade studier i form av examensarbeten har kommunicerats via testbäddens nätverk vilket därefter har lett till kontakter med intresserade organisationer. Dessa har därefter bjudits in för diskussion och konkretisering av frågor. När behovet har blivit tydligt har man via högskolorna rekryterat examensarbetare och genomfört studierna. Resultaten har kommunicerats löpande till testbäddens nätverk och via inbjudningar till externa seminarier.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.