Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Matchning av cirkulära resursflöden med cirkulära affärsmodeller i gruv- och pappersindustrierna (MINEPAP)

Diarienummer
Koordinator Örebro universitet
Bidrag från Vinnova 795 983 kronor
Projektets löptid oktober 2017 - augusti 2018
Status Avslutat
Utlysning Cirkulär ekonomi

Syfte och mål

Ett av huvudmålen har varit att länka ekologiskt och tekniskt cirkulära hållbara lösningar till affärsmodeller som kan ta till vara de ekonomiska nyttorna. Projektet visar på tre utmaningar i detta sammanhang: 1. Att identifiera värdeskapande både på den positiva och den negativa sidan av värdeekvationen i en affärsmodell 2. Att matcha värdeskapande både på den positiva och den negativa sidan av värdeekvationerna med flera aktörer i en nätverkad affärskontext 3. Förankra arbetet med affärsmodell-utveckling internt i respektive organisation

Resultat och förväntade effekter

Försöken visar att en blandning av GLS och anrikningssand kan medföra ökad utlakning av arsenik från sanden. Vid framtida försök behöver dessa risker tas med i beräkningarna och hanteras på något sätt. En möjlighet kan vara att efterbearbeta GLS:en så att pH-nivåerna sänks, men sådana åtgärder behöver studeras närmare. I en övergång mot en mer cirkulär ekonomi måste företag hantera både cirkulära och ordinära affärsmodeller i ett och samma affärssammanhang. Det är en utmaning i sig. När man utvecklar affärsmodeller inom cirkulär ekonomi så måste det därför göras så att man minimerar risken att påverka existerande ordinarie affärsmodeller negativt. En affärsmodell avseende till exempel ett överskottsmaterial behöver därför, åtminstone till att börja med, isoleras från den ordinarie verksamhet som ingår i den linjära värdekedjan.

Upplägg och genomförande

Projektet genomfördes i två delar: En teknisk del 1 och en affärsmässig del 2. Del 1 bestod av ett fältförsök med tillhörande kvalitstessäkringsprogram och labbanalyser. Fältförsöket påbörjades men avbröts i uppskalning då lakningsproblemen upptäcktes. Del 2 bestod av en fallstudie på de ingående parterna baserad på deltagande observation och intervjuer. Materialet analyserades avseende affärsmodellutveckling baserat på resursflödet i fråga. En systematik r för cirkulära affärsmodeller baserad på värdeekvationer utvecklades och användes i analysen.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 29 september 2017

Diarienummer 2017-03101

Statistik för sidan