Malmö Ink(lusiv)

Diarienummer 2016-05008
Koordinator MALMÖ KOMMUN - Stadsbyggnadskontoret
Bidrag från Vinnova 293 800 kronor
Projektets löptid december 2016 - mars 2017
Status Avslutat
Utlysning Verklighetslabb

Syfte och mål

Projektets mål var att skapa en stärkt plattform för att finna kreativa lösningar för en mer inkluderande stadsutveckling med partners i flera sektorer som är beredd att testa nya lösningar för en av Sveriges största samhällsutmaningar. En plattform har etablerats för samverkan i offentlig sektor för att, tillsammans med aktörer inom näringslivet och den ideella sektorn, ta sig an dessa utmaningar.

Resultat och förväntade effekter

Förstudien identifierade utmaningar och hinder, möjliga lösningar och innovativa arbetssätt för att säkerställa de övergripande målen. Ett koncept för en samverkansplattform har utvecklats tillsammans med Göteborg/Älvstranden Utveckling, Länsstyrelsen i Skåne samt Boverket och indirekt de fem nationella myndigheter i Plattformen för Hållbar Stadsutveckling. Effekten förväntas bli ett fortsatt samarbete där nya kreativa lösningar utvecklas tillsammans med aktörer i näringslivet och den ideella sektorn för att främja en mer hållbar och "inklusiv" stadsutveckling.

Upplägg och genomförande

Projektet byggde på ett antal workshop övningar och djupintervjuer med aktörer inom kommun, näringsliv och ideella sektorn. Intervjuerna identifierade utmaningar som utvecklades vidare i workshop övningarna. Frågeställningarna som hanterades berörda ett brett spektrum av stadsutvecklingsprocesser som till exempel organisations- och politiska frågor, process och handläggningsfrågor, dialog och demokratifrågor, juridiska frågor, samverkan, samsyn samt ekonomi och finansiella modeller. Projektet har varit kort och brett men har mynnat ut i en tydlig handlingsplan.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.