MACRO MAt i Cirkulära RObusta system

Diarienummer 2016-00616
Koordinator STOCKHOLMS KOMMUN - Exploateringskontoret
Bidrag från Vinnova 8 030 496 kronor
Projektets löptid maj 2016 - december 2018
Status Pågående
Utlysning Utmaningsdriven innovation – Steg 2 samverkansprojekt
Ansökningsomgång Utmaningsdriven innovation - Steg 2 Samverkansprojekt 2016 (vår)

Syfte och mål

Projektet ´MACRO MAt i Cirkulära RObusta system´ har som målsättning att under tiden för ett steg 2-projekt, utveckla system och teknik för tillvaratagande och förädling av stadens organiska restprodukter. Insatserna ska ge goda förutsättningar för matens kretslopp, anpassade för såväl den tätbebyggda storstaden som omvandlingsområden. System för omhändertagande och återföring av växtnäringen, inklusive belysandet av affärsmodeller, juridik, ekonomi och förutsättningar för nyttiggörande, utvecklas i samverkan mellan offentliga aktörer, akademi, och teknikleverantörer.

Förväntade effekter och resultat

Det organiska avfallet från hushållet, mat- och toalettavfall, innehåller resurser som näring och mullbildande ämnen som bör återföras till åkermark och utgör en resurs för energiproduktion. Hållbara attraktiva städer kräver nyttiggörande av samhällets restprodukter och hushållning med vatten. Genom projektet vill konsortiet demonstrera att storskaliga system kan appliceras i stadsmiljö och på så sätt koppla ihop stadens och lantbrukets frågor. System som vidareutvecklar kunskapen kring matens kretslopp bedöms ha stor potential att få spridning globalt.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet genomförs i ett konsortium bestående av 18 parter, kommuner som representerar både urbana- och omvandlingsområden, VA- och avfallshuvudmän, byggherrar, leverantörer forskning och branschorganisationer. Konsortiet leds av Stockholms stads exploateringskontor. Projektet är uppdelat i sex arbetspaket som bland annat ska arbeta med Systemutveckling för tätbebyggelse i storstad och i nya kommunala VA-verksamhetsområden, utanför innerstad, installationer i hus, teknikutveckling och certifieringsfrågor.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.