Livscykelvärdering av olika garvningsmetoder

Diarienummer 2012-00520
Koordinator TÄRNSJÖ GARVERI AKTIEBOLAG - Tärnsjö Garveri AB
Bidrag från Vinnova 150 000 kronor
Projektets löptid april 2012 - november 2012
Status Avslutat

Syfte och mål

Målsättningen med förstudien var att göra en detaljplanering för en livscykelvärdering av olika garvningsmetoder (huvudprojekt). Målen för förprojektet har uppfyllts. Information som kommer att ligga till grund för livscykelanalysen har tagits fram och svagheter med tidigare livscykelvärderingar av läder identifierats.. Slutligen har redan under förprojektet en mycket intressant förbättringspotential identifierats för garvningsprocessen (garvning med extrakt från svensk skogsråvara).

Resultat och förväntade effekter

Projektet har uppfyllt alla förväntade resultat och även identifierat nya möjligheter för framtiden. Ett lyckat huvudprojekt kommer att stärka både Tärnsjö Garveris och Skofabriken Kavats konkurrenskraft (förbättrad möjlighet till profilering av miljöprofil samt identifikation av förbättringsmöjligheter). Deltagarna kommer att arbeta vidare och målsättningen är att starta upp ett huvudprojekt (livscykelvärdering) under våren 2013 .

Upplägg och genomförande

Förstudien har omfattat följande aktiviteter: 1.Inledande möte för att göra detaljerad planering 2.Undersökningens omfattning och gränser definierades 3.En värdering om konsortiet har/kan skaffa fram tillräckligt med information för huvudprojektet har genomförts. 4.En detaljplanering av huvudprojektet har genomförts. 5.Kontakter har etablerats avseende garvning av extrakt från svensk skogsråvara. 6.Projektet har uppfyllt alla förväntade resultat och även identifierat nya möjligheter för framtiden. Målsättningen är att starta huvudprojektet under våren 2013

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.