LignoCity Testbädd för ligninseparation och förädling

Diarienummer 2015-05023
Koordinator RISE LignoDemo AB - RISE LignoDemo AB, Kristinehamn
Bidrag från Vinnova 4 950 000 kronor
Projektets löptid januari 2016 - juni 2018
Status Avslutat

Syfte och mål

Testbädden LignoCity har utvecklat sin infrastruktur och erbjudandet till de som vill skala upp idéer där lignin är en komponent. Samarbetet i regionen med Region Värmland, Kristinehamns kommun och Paper Province har förstärkt erbjudandet. Vi har lyckats kommunicera LignoCitys erbjudande och möjligheter inom och utom branschen samt till politiker. Tillgången till infrastrukturen för olika idébärare (företag och universitet etc) har förbättrats och erbjudandet har breddats till att gälla "från idé till etablering".

Resultat och förväntade effekter

Genom att LignoCity blivit betydligt mycket mer känt genom projektet så har kundförfrågningarna ökat och rena konsultuppdrag har blivit fler och större. När nu LignoCitys erbjudande blir bredare förväntar vi oss att anläggningen kan spela en viktig roll i att öppna ligninets olika värdekedjor och bidra till en ökande biobaserad ekonomi. Förväntan är att SME-företag kan utvecklas genom stora mängder lignin från LignoCity under en utvecklingsfas och en etableringsperiod. Tillgången till LignoCitys samlade kompetens förväntas ge upphov till nya företag när GO-modellen tillämpas.

Upplägg och genomförande

Upplägget har tillämpats tämligen flexibelt (inom projektets ram) för att möta aktuella utmaningar och behov. Vi anser att det har fungerat mycket bra. De möten workshops som har genomförts har varit mer av karaktären enskilda möten med de som har haft verkligt behov att få tillgång till LignoCitys erbjudande. Interna projektmöten har fått stå tillbaka för denna typ av möten/workshops. Stor del av arbetet har inriktats mot att med LignoCity förstärka det regionala bioekonomierbjudandet. Det har lett till ett uppföljningsprojekt som finansieras av EU:s regionala program.

Externa länkar

Det finns även filmer om erbjudandet vi skapat på YouTube Även Paper Province informerar om projektet och olika aktiviteter på sin hemsida. Business Värmland informerar om projektet & möjligheterna Projektet har ingen egentlig extern hemsida. Däremot har vi information på Innventias hemsida. Det finns även filmer om erbjudandet vi skapat på Vimeo

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.