Ligninbaserade komponenter i Li-jonbatterier vägen mot gröna batterier?

Diarienummer
Koordinator INNVENTIA AB
Bidrag från Vinnova 350 000 kronor
Projektets löptid augusti 2015 - december 2015
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet Bioinnovation
Ansökningsomgång BioInnovation vt 2015

Syfte och mål

I kommersiellt tillgängliga Li-jon batterierna idag tillverkas komponenterna av petroleumbaserade råvaror. Vi har i detta projekt ersatt delar av komponenterna i batteriet med lignin, en förnylesbar råvara och tillverkat en demonstrator i form av ett batteri. Genom att framställa en demonstrator har vi dels visat potentialen att framställa mer miljövänliga batterier men också ökat marknadsvärdet för en underutnyttjad förnyelsebar råvara. Eftersom lignin-råvaran kan framställas kostnadseffektivt ser vi stor potential med konceptet.

Resultat och förväntade effekter

Ett batteripaket bestående av Li-jon påsceller har producerats i form av en demonstrator. Det färdiga batteriet har använts för att driva elmotorn i en radiostyrd bil. Taket på den radiostyrda bilen har framställts inom ett parallellt demonstratorprojekt. Projektdeltagare har erhållit ny kunskap och information som kommer att kunna användas i framtida samarbeten och nya forskningsprojekt. I projektet har vi skapat ytterligare intresse för lignin som en relevant biobaserad råvara för produktion av nya biobaserade material

Upplägg och genomförande

Projektet var upplagt som ett samarbete mellan tre parter, Innventia, Swerea SICOMP och KTH. Innventia har producerat lignin med hög renhet genom LignoBoost processen. Ett barrvedslignin från svensk skogsråvara har använts. På Innventia processerades ligninet till kolfiber och materialet skickade till Swerea SICOMP för vävning enligt specifikation från KTH, elektrokemi. KTH har ansvarat för designen av batteriet, färdigställandet av demonstratorn samt utvärdering av batteriets egenskaper.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2015-01391

Statistik för sidan