Life On Board

Diarienummer
Koordinator Kongsberg Automotive AB
Bidrag från Vinnova 4 083 998 kronor
Projektets löptid april 2013 - november 2015
Status Avslutat
Utlysning Trafiksäkerhet och automatiserade fordon - FFI
Slutrapport 2012-04617sv.pdf (pdf, 935 kB)

Syfte och mål

Huvudsyftet med projektet var att undvika olyckor som orsakas av oväntat beteende av vägfordon med anknytning till felaktig användning av växelväljaren och därmed förbättra fordonssäkerhet. Det viktigaste resultatet var kunskaper som möjliggör systematisk utveckling av nya växelväljargränssnitt där den mänskliga faktorn minimeras genom att ta itu med potentiella skillnader i användbarhet och kognitiv belastning, vilket förbättrar säkerheten för förare, passagerare och oskyddade trafikanter. Resultaten har varit helt i linje med syfte och mål.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har lett till en ökad diskussion om växelväljarens möjligheter och begränsningar utifrån ett säkerhetsperspektiv. Efterfrågan om riktlinjer och kunskap har uppnåtts genom projektet och flera nationella och internationella företag har tydligt visat intresse för projektet. Projektet har visat att nya standarder kan behövas och lagkrav uppdateras. Projektet har kunnat visa att en trend inom utvecklingen av nya shift-by-wire-system är säkerhetskritisk. Projektet befarar att en ökning av olyckor relaterade till växelväljare är att vänta om trenden fortsätter.

Upplägg och genomförande

Alla projekt parter bidrog i projektet enligt projektplanen. Veckobaserade möten via web/telefon hölls och större projektmöten hölls varje vår och höst och leddes av Kongsberg Automotive. Under de större projektmötena, presenterades projektresultaten och forskningsfrågor för framtida arbete ställdes och diskuterades. Mellan de större projektmötena så träffades Kongsberg Automotive och Luleå tekniska universitet för workshops när det behövdes. Workshoparna var antingen kreativa eller lösningsorienterade eller mer planerings orienterade.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 25 februari 2020

Diarienummer 2012-04617

Statistik för sidan