lead-user

Diarienummer 2011-04164
Koordinator Mittuniversitetet - Institutionen för hälsovetenskap
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid december 2011 - december 2012
Status Avslutat

Syfte och mål

Mål Det ska löpande initieras och genomföras ett flertal forskningsstudier som utmynnar i nya publikationer, träningsmetoder och sportprodukter/tjänster Uppgift/Syfte att öka kapaciteten och möjligheterna för idrottsrelaterad FoU i regionen. att stimulera och möjliggöra forskning, support och prestationsutveckling av elitaktiva och deras utrustning. att etablera en stark struktur för prototypframställan och produkt- tjänsteutveckling inom området VINTERIDROTT Uppfyllelse NVC har genom projektet erhållet arbetssätt och metoder som ökar förmågan till samproduktion

Resultat och förväntade effekter

NVC har via HYVE AG fått kompetens och tillgång till en strukturerad metod vad gäller ´lead users´ och deras medverkan i olika utvecklingsprojekt runt produkter och tjänster. Denna nya kunskap kommer att kunna impliceras i forskningscentrats arbete generellt, men framförallt i olika utvecklingsprojekt runt förbättringar av sport- och friluftsutrustning, nya tjänster inom området fysisk aktivitet m.m. Utfallet för NVC är framförallt acess till en beprövad metod för att knyta framträdande utövare till FoU på ett struktuterat sätt.

Upplägg och genomförande

NVC satt upp målet att genomföra en workshop på ett adekvat område där Lead User metoden provades. Med hjälp av HYVE genomfördes lärandeprocesser och erfarenhetsutbyten runt modeller där lead users medverkar på olika sätt och i olika faser.Förberedelserna för genomförandet av workshopen innefattade frågor runt hurde optimala nätverken och utvecklingsteamen ska formas när lead users engageras i processen. Incitament för lead users att medverka i olika utvecklingsprojekt och hur identifieras lämpliga och rätt lead users. Vår workshop blev Internet of Sports 18-19/12 2012.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.