Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Långtidsmätningar av vattenånga med GPS för förbättring av klimatmodeller

Diarienummer
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Onsala Rymdobservatorium
Bidrag från Vinnova 4 031 000 kronor
Projektets löptid januari 2007 - juni 2012
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Titel

Långtidsmätningar av vattenånga med GPS för förbättring av klimatmodeller

Vi skall utvärdera möjligheten att använda GPS data för att ta fram tidsserier av atmosfärens vattenångeinnehåll för att jämföra med och validera klimatmodeller. Osäkerheterna i de skattade trenderna i tidsserierna från GPS skall studeras. Den stora frågan är i vilken omfattning vattenångemätningar med hjälp av GPS, deras skattade trender, variationer och osäkerheter, kan användas för att utvärdera kvalitén hos klimatmodeller och leda till förbättringar av modellerna.

Långsiktiga effekter som förväntas

Femton år långa tidsserier av vattenångedata skall beräknas för svenska och europeiska GPS-stationer. Resultaten görs tillgängliga för användare över hela världen med hjälp av Internet, publikationer och deltagande i internationella konferenser. Rekommendationer för analys av GPS-data för klimatforskning skall ges.

Upplägg och genomförande

Vi skall utvärdera vikten av de korrektioner och modeller som används i analysen av GPS-data. Inverkan av nya och moderniserade navigationssatelliter (GPS, GLONASS, Galileo) vid beräkningen av vattenångan skall studeras med hjälp av simuleringsmjukvara. Vi skall utvärdera överensstämmelsen mellan den simulerade vattenångan från Rossbycentrets atmosfärsmodel och den från GPS uppmätta vattenångan, dess tidsutveckling, dygns- och årstidsvariationer. Först kommer vi att använda svenska data, därefter data från utvalda GPS-stationer i Europa. Brister hos modellen för olika vädersystem, land- och kuststationer skall identifieras. Målet är att förbättra Rossbycentrets modellparameteriseringar och därigenom det simulerade klimatet och klimatscenarierna.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2006-02302

Statistik för sidan