Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Långsiktigt hållbara transportlösningar för dagligvarusektorn

Diarienummer
Koordinator TFK Institutet för transportforskning - TFK Stockholm
Bidrag från Vinnova 1 350 000 kronor
Projektets löptid september 2008 - maj 2011
Status Avslutat

Syfte och mål

2007 etablerade TFK ett forskningssamarbete med dagligvarubranschen. Avsikten var att kartlägga varför dagligvaruhandeln främst använde vägtransporter för sina stora varuflöden, och bara i begränsad omfattning använde spårburna transporter. Här framkom att en omfattande strukturell förändring skett under en 20-årsperiod vilket inneburit att antalet brytpunkter, eller distributionscentraler minskat till ett fåtal enheter. Utifrån erfarenheter och resultat från tidigare studier inleds detta projekt med syfte att: - kartlägga dagligvaruföretagens flöden avseende godsslag, volymer och flödesvägar. - tillsammans med problemägare inom dagligvarusektorn och transportbranschen utveckla konkurrensneutrala transport- och logistiklösningar vilka avser att minska sektorns resursförbrukning för transporter, minska dess miljöpåverkan samt skapa långsiktigt hållbara branschgemensamma transport- och logistiklösningar. - utveckla lösningar, och valmodeller för att kunna välja, och/eller anpassa, lastbärare för högvärdigt gods och dagligvaror som är utformade, eller kan anpassas, för effektiva fjärrtransporter på väg, distribution samt intermodala transporter. - utveckla en modell för jämförelser av transportupplägg utifrån ett miljö- och hållbarhetsperspektiv parallellt med en transportekonomisk bedömning av uppläggen. En målsättning är att i detta projekt bedriva ett fortsatt arbete mot branschgemensamma plattformar för långsiktigt hållbara transportlösningar för dagligvaror. Ett mål är även att som underlag för detta projekt skapa en sammanställd bild och beskrivning av hur flödena av dagligvaror ser ut i Sverige samt vilka tunga stråk som finns.

Resultat och förväntade effekter

Projektet förväntas visa att det finns ett antal större flöden av dagligvaror i Sverige som tillsammans med annat högförädlat gods kan skapa underlag för samordnade hållbara och till stor del intermodala logistik- och transportlösningar. Dessa lösningar avses att utvecklas i samverkan med aktörer inom dagligvarusektorn samt något eller några transportföretag som samlastar och transporterar högförädlat gods, främst som paket och styckegods. Projektet förväntas visa hur ett antal relationer för samordnade och/eller intermodala transporter, kan skapas utifrån de flöden som avses att identifieras i projektets inledning. Projektet förväntas ge ett underlag för att specificera hur ett nytt koncept för vägfordon som anpassas för distribution samt transporter över medellånga avstånd av lösa och/eller utbytbara lastbärare kan utformas. Dessa lösningar avses främja såväl ett mer effektivt och rationellt fordonsutnyttjande, en effektivare och mer miljövänlig distribution samt underlätta användning av intermodala transporter när så är möjligt. Vidare förväntas projektet visa hur intermodala transporter kan göras mer attraktiva och erbjuda nya logistiska möjligheter genom användning av lastbärare som till exempel möjliggör lättare/snabbare lastning och lossning. I andra fall förutsätts lastbärare kan klara samlastning av gods som fordrar olika temperaturzoner. De möjliga logistiska fördelarna av att införa flera temperaturzoner i en och samma lastbärare har beskrivits i tidigare studier. TFK har även medverkat i ett demonstrationsprojekt och kartlagt effekterna av att införa tre temperaturzoner i en och samma lastbärare. Projektet förväntas visa hur framtida lastbärare kan utformas för att erhålla en god transportekonomi och rationella transporter i ett framtida hållbart transport- och distributionssystem. Beträffande temperering av lastbärare förväntas det parallella projektet Hållbara tempererade transporter ge kunskap och information om hur ett effektivt energiutnyttjande och en ökad hållbarhet kan åstadkommas vid tempererade transporter (kyla, frys och vintertid uppvärmning). Detta med hjälp av ny- och vidareutvecklade system och tekniska lösningar för temperering. En koordinering med projektet Hållbara tempererade transporter avses att fortlöpande ske.

Upplägg och genomförande

Projektet genomförs i följande etapper: 1. Inledande kvantitativ studie av dagligvaruhandelns och dess leverantörers flöden. En kvantitativ kartläggning och analys avses att omfatta följande varuflöden: A. Flöden från brytpunkter och distributionscentraler i Sverige till butiker och andra mottagare. B. Flöden från leverantörer i Sverige till brytpunkter och/eller distributionscentraler Sverige. C. Flöden från leverantörer i andra länder, främst på den europeiska kontinenten till brytpunkter och/eller distributionscentraler i Sverige Den svenska dagligvaruhandeln, företrädd av företag som medverkar i projektet, ställer statistik till förfogande för denna kartläggning. Koordinering sker gentemot en internationell studie som genomförs inom ramen för det europeiska ERA-NET-samarbetet, och avser att kartlägga flöden av dagligvaror och andra tidskänsliga varor mellan Sverige och andra europeiska länder. 2. Ansatser avseende hållbara transportupplägg för dagligvaror Arbetet avses att bedrivas interaktivt med avnämare och intressentgrupper. En viktig del i detta är att genomföra workshops där riktlinjerna för följande ansatser dras upp: A. Vägtransportsystem upplägg för fjärrtransporter och/eller distribution B. Intermodalt transportsystem C. Järnvägstransporter D. Lastbärare lastutrymmen 3. Utveckling av modell för analys och jämförelse av transportupplägg Den modell som utvecklas ska kunna användas för analyser och jämförelser av transportupplägg utifrån ur ett miljö- och hållbarhetsperspektiv samtidigt som transportekonomiska bedömningar sker parallellt. 4. Analys och avrapportering Utifrån de resultat som framkommer ovan framläggs ett förslag på hur en plattform för ett hållbart branschgemensamt transportupplägg för dagligvaror och annat snabbgående gods ska utvecklas.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2008-01809

Statistik för sidan