Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

SMF DRIZZLE: Kvantifiering av osäkerheter för dagvattenberäkningar av föroreningar, rening, flöden och utjämning

Diarienummer
Koordinator STORMTAC AB
Bidrag från Vinnova 490 000 kronor
Projektets löptid oktober 2018 - augusti 2019
Status Avslutat
Utlysning Kompetenscentrum

Syfte och mål

Syftet är att ta fram en metodik för kvantifiering av osäkerhet i beräkningar avseende flöden, flödesutjämning och föroreningar i dagvatten och basflöde samt för att användas inom Vattendirektivets åtgärdsarbete. Målet är även att implementera metodiken i modellen StormTac Web för nationell och internationell spridning. Målet har uppfyllts genom upprättande av ett dokument som underlag för vetenskapliga artiklar och genom att metoden har implementerats i applikationen StormTac Web. Metoden kommer därmed till direkt användning inom projekt, forskning och utbildning.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har resulterat i identifiering av de lämpligaste metoderna för kvantifiering av osäkerheter för dagvattenberäkningar och i värden på uppskattade osäkerheter för de mest betydande indata som identifierats. Osäkerheterna för beräknade resultat har också beräknats genom vedertagen metodik. Implementeringen i StormTac Web är utförd och finns tillgänglig. Metodik och resultat finns dokumenterade som ett utkast för planerade artiklar. Personer som ska delta i fortsatt artikelskrivande har bestämts, liksom fortsatta kontakter har identifierats.

Upplägg och genomförande

Inom projektet har en metodik arbetats fram genom litteraturstudier för kvantifiering av osäkerheten i indata (avrinningskoefficienter, nederbörd, avrinningsområdets storlek och halter) och beräkningsresultat (totala halter och mängder föroreningar i utsläppen till recipienten före och efter rening samt flöden och erforderlig flödesutjämning). Metodiken har implementerats i dagvatten- och recipientmodellen StormTac Web. De viktigaste metoderna har identifierats, liksom vilken indata och utdata som inkluderas. Fortsatta arbeten har planerats och kontakter tagits.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 25 oktober 2018

Diarienummer 2018-04384

Statistik för sidan