Kvalitetssäkrad mätning i svensk sjukvård och omsorg

Diarienummer 2017-05011
Koordinator RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB - RISE Mätteknik, Borås
Bidrag från Vinnova 200 000 kronor
Projektets löptid december 2017 - december 2018
Status Pågående

Syfte och mål

Hälso- och sjukvården, särskilt i en tid med strävan mot personcentrerade vård, är personens hela hälsotillstånd centralt, och inte endast hens sjukdom. Det finns ett växande behov av kvalitetssäkrad mätning av kategoriska mätningar, samtidigt som typiska svar från människan, t ex opinioner på ordinala mätskalor, är svårare att hantera kvantitativt. Syftet med föreliggande projekt är därför att påbörja arbetet med etablering av en riskmätplats för kvalitetssäkring av kategoriska mätningar inom hälso- och sjukvården. På långsikt är målet att bli en ledande riksmätplats.

Förväntade effekter och resultat

En riksmätplats för kvalitetssäkring av kategoriska mätningar inom hälso- och sjukvården ger ett viktigt infrastrukturella stöd såväl offentligt som privat längs hela innovationskedjan (från behov/idé till produkt/tjänst). Tillgång till kvalitetssäkrade mätningar skapar tranparens, vilket är nödvändigt om patienter ska kunna erhålla samma nivå på hälso- och sjukvård oberoende av vart vården ges. Vidare skapas förutsättningar till interoperabilitet, identifiering av bäst kvalitetshöjande satsningar, samt innovationer i primärvård, medtek, pharma, rehab osv.

Planerat upplägg och genomförande

Som grund för en riksmätplats för kvalitetssäkring av kategoriska mätningar inom hälso- och sjukvården är ett delsyfte [i] att bygga på en begynnande kompetensutveckling inom området kategoriska storheter genom utvecklingen av metodik. Detta inkluderar [ii] att arbeta med etableringen av en första ”item bank” av metrologiska referenser (för uppgiftssvårighet inom kognition) baserat på Europa-projektet NeuroMet, EMPIR 15HLT04. Slutligen är ett huvudsyfte [iii] att förankra riksmätplatsen inom såväl svensk som internationell hälso- och sjukvård.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.