Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Kvalitetssäkrad mätning i svensk sjukvård och omsorg

Diarienummer
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB - Mätteknik Borås
Bidrag från Vinnova 200 000 kronor
Projektets löptid december 2017 - december 2018
Status Avslutat

Syfte och mål

Ett stort behov av en infrastruktur för kvalitetssäkring av kategoriska storheter på nationell nivå bekräftades föreligger enligt vårt utredningsarbete. Hälso- och sjukvårdssektorn ser behov av detta på flera nivåer; mikro (patient-personal relationen), meso (ex sjukhusledningen) samt makro (ex politiker och beslutsfattare), för att främja kvalitet, jämlikhet och innovation i hälso- och sjukvården samt att förbättra förutsättningarna för life-science företagens konkurrenskraft.

Resultat och förväntade effekter

Utredningens avslutande nationella workshop enades i att ett nationell sammanhållet arbete behövs. Deltagarna föreslår att RISE Mätteknik, som redan erbjuder kvalitetssäkring, mätmetoder och design av utfallsmått för hälsa, skulle kunna ta ledning i detta arbetet. Detta skulle exempelvis innefatta att vara intermediär mellan hälso- och sjukvården och myndigheter, akademin, regeringen, samt kalibrering, forskning och kompetensöverföring.

Upplägg och genomförande

Utredningsarbetet har haft två huvudspår, dels bilaterala möten, dels en nationell workshop med nyckelpersoner. Diskussioner har förts bland annat med regeringens life-science kontor, Nära Vård utredningen, Socialstyrelsen, SKL och VINNOVA:s programråd för riksmätplatserna, samt ledande forskare inom området, spetspatienter och sjukvårdsaktörer. Arbetet inneburit även metodutveckling och etablering av en första item-bank, lett av RISE, för kognitiv svårighetsgrad inom 15HLT04 NeuroMet som väntas fortsätta t o m 2022.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 17 november 2017

Diarienummer 2017-05011

Statistik för sidan