Kvalitetskontroll vid återanvändning i cirkulära ekonomier

Diarienummer 2016-03967
Koordinator Swerea KIMAB AB - Material Analysis & Monitoring
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid september 2016 - mars 2017
Status Avslutat

Syfte och mål

Direktkontakter och intervjuer med företag har utförts kring ämnet digital kvalitetskontroll vid återanvändning. En workshop har hållits hos Viktoria i Göteborg med projektinterna och projektexterna talare samt deltagare ifrån institutsektorn, akademin, utbildningssektorn, behovsägare och leverantörer ifrån industrin. Flera utkast till möjliga fortsättningsprojekt har sammanställts.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har identifierat industriella behov samt en lämplig demonstrator till ett spjutspetsprojekt. Ytterligare demonstratorer ej lämpliga för ett spjutspetsprojekt har identifierats. Nätverket med intressenter kring digital kvalitetskontroll vid återanvändning i cirkulär ekonomi har utökats och förstärkts. Projektdeltagarna har stärkts i sin övertygelse (bärande idén) att digitaliserad kvalitetskontroll med inbyggd sensorik eller digitaliserad oförstörande provning kommer att vara en viktig del i en ekonomiskt hållbar cirkulär ekonomi.

Upplägg och genomförande

Projektet innehöll, för samtliga projektaktörer, mycket direktkontakt med industrin, institutsektorn och akademin. Samtliga projektaktörer var inblandade i detta och tät projektintern koordinering (telefonmöten, projekthemsida) har varit nödvändig. I samverkan hölls en workshop även med projektexterna talare. Parallellt drevs flera projektfortsättningsalternativ innan ett av dessa tillslut valdes ut för fokuseras på.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.