Kvalitetskontroll av markstabilisering genom seismisk mätning med optisk fiber

Diarienummer 2018-00641
Koordinator Lunds universitet - Teknisk geologi
Bidrag från Vinnova 1 030 115 kronor
Projektets löptid april 2018 - december 2019
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet InfraSweden2030
Ansökningsomgång 2017-04657-en

Syfte och mål

Målet är att utveckla volymstäckande kontrollmetoder för markstabilisering för att säkerställa att hela den avsedda markvolymen har behandlats med tillräckligt bra resultat. Projektet syftar till att testa och utvärdera seismisk mätning med optisk fiber för styvhetsbestämning. Mätning ska ske parallellt med traditionella sensorer, för att ge möjlighet att utvärdera upplösning och signal-brusförhållande för respektive mätteknik. Om test och utvärdering visar att tekniken fungerar så bra som är förhoppningen planeras fullskaliga fältester i ett nytt FoI-projekt.

Förväntade effekter och resultat

Med bättre kontrollmetoder kan man få ökad acceptans för att använda markstabilisering istället för att schakta bort och ersätta material på plats. Därmed kan man spara mer värdefulla råvaror, och undvika deponering och onödiga transporter. Det finns dock ett stort behov av bättre kontrollmetoder. Detta projekt har fokus på kontroll av hållfasthetstillväxten och baseras på seismisk mätning med optisk fiber som sensorkabel. Genom att installera kablarna i konstruktionen öppnar det möjlighet för efterkontroll på ett enkelt och repeterbart sätt vid godtyckliga tillfällen.

Planerat upplägg och genomförande

Mätförsök genomförs i ett första steg i laboratorium, och därefter med provinstallationer av optisk fiber i borrhål och ytnära i marken. Fälttester i begränsad skala ska genomföras i anslutning till mark-stabiliseringsprojekt. Mätning utförs simultant med traditionella mätinstrument och sensorer (geofoner). Data analyseras och utvärderas för respektive mätmetod, och för att därefter jämföras m.a.p. upplösning och signal-brusförhållande.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.