Kunskapsöverföring Gradewood

Diarienummer
Koordinator SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB - SP Trätek, Borås
Bidrag från Vinnova 400 000 kronor
Projektets löptid oktober 2011 - maj 2012
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet var att sprida information om innehållet i och behovet av förändringar av gällande europastandard för CE-märkning av konstruktionsvirke. De mätbara målen var att minst 25 personer från företag och organisationer skulle delta i en temadag och att information till enskilda företag skulle ges vid maximalt sex olika tillfällen. Vid temadagen deltog 35 företags- och organisationsrepresentanter och antalet presentationer för enskilda företag eller företagsgrupper uppgick till fem vid vilka sammanlagt tolv företag deltog. De mätbara målen kan därmed anses vara uppfyllda.

Resultat och förväntade effekter

Från SP upplevs att de företag som deltagit i projektets aktiviteter fått del av information som ökat deras förståelse för det regelverk som styr den dagliga verksamheten vid ett sågverk. Standarder för CE-märkning av konstruktionsvirke är komplicerade och tillämpningens transparens kan upplevas som bristfällig. Projektet har därför erbjudit en möjlighet att diskutera standardisering på en detaljnivå som i andra sammanhang inte är möjlig att nå. En trolig effekt av detta är att förtagen fått en ökad förståelse för vikten av svensk medverkan i europeiskt standardiseringsarbete.

Upplägg och genomförande

Projektets insatser förankrades hos Skogsindustriernas ´Produktgrupp trä´. Intresset för temadagen var större än förväntat och att kombinera information om aktuella standarder med inblickar i pågående forskning upplevdes ge ett mervärde eftersom företagen därmed fick information om såväl gällande sorteringsprinciper som framtida utvecklingsmöjligheter. Dock försvårade temadagen delvis genomförandet av företagsbesök eftersom vissa företag inte ansåg sig behöva information utöver den som gavs vid temadagen. De företagsbesök som utfördes upplevdes dock vara givande.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.