KunskapsCentrum för Äldres Munhälsa - utveckling

Diarienummer 2014-03007
Koordinator Region Örebro län - Folktandvårdens ledningskansli, Örebro
Bidrag från Vinnova 680 000 kronor
Projektets löptid juli 2014 - december 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

KCäM utgör en samlande enhet för alla typer av frågor om äldres munhälsa/tandvård och ska vara en kunskapsmässig resurs för den egna professionen, länsinnevånarna samt övrig hälso-sjukvård/omsorg. En webportal är uppbyggd som kommunikation kring detta. Kunskapsträffar genomförs med äldreföreningar, nyhetsbrev sänds till ca 80 föreningar. Gerioweb-möten för tandvården genomförs regelbundet. En arbetsgrupp med representation från tandvårdens verksamheter finns. Kontakter är etablerade och samarbete påbörjat med representanter för primärvård/sjukvård/omsorg.

Resultat och förväntade effekter

AP 1 En hemsida finns. Erbjudande om munhälsosamtal för äldre presenteras. Inga besöksmätningar är utförda AP 2 Ca 40 pensionärsgrupper har besökts, nyhetsbrev är sänts till 80 föreningar. Inom tandvården finns äldresamordnare utsedda AP 3 Regelbundna Gerioweb-möten hålls. AP 4 En arbetsgrupp med representanter från tandvårdens alla delar finns AP 5 Kontakter med primärvård, specialistvård och äldreomsorg finns uppstartat. Kollektiva fluorsköljningar på äldreboenden planeras AP 6 Relevanta grupperingar är kartlagda AP7 Kaizen är implementerat AP 8 Ej genomförd, se bilaga

Upplägg och genomförande

Folktandvården uppdrogs av landstingsstyrelsen att starta ett kunskapscenter för äldretandvård. 2013 tillsattes en projektledare. En risk för projektet var att projektledaren skulle lämna uppdraget innan acceptabel utvecklingsnivå nåtts. Detta inträffade årsskiftet 2014/2015 med förlorad projekttid för omstrukturering och nyrekrytering, vilket delvis förklarar varför AP 5 och 8 inte kunnat genomföras fullt ut. I övrigt bedöms projektet som rimligt i omfattning. De flesta AP är genomförda och befinner sig i olika utvecklingsfaser, från nystartade till väl etablerade.

Externa länkar

Ingång till sidan via Region Örebro län och Folktandvården.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.