Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Kunskapscenter MTC Tjänster och Marknad

Diarienummer
Koordinator Stiftelsen Marknadstekniskt Centrum
Bidrag från Vinnova 6 650 000 kronor
Projektets löptid december 2010 - december 2013
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet var att etablera MTC som en naturlig partner till företag för kunskapsutveckling inom tjänster och marknad. MTC skulle även vara en naturlig länk till akademin. MTC har under projektets gång i stor grad utökat sitt nätverk, både bland företag (antal samt spridning av branscher) och forskare. MTC är idag en naturlig hub som främjar kunskapsutbyte. Mål gällande kunskapsspridning och nätverkande. Vi har via ett ökat antal seminarier och Challengegrupper (möten mellan företag och forskare) markant ökat spridning och nätverkande både mellan och inom företag samt akademi.

Långsiktiga effekter som förväntas

Resultatet för MTC är mycket god insyn i de viktigaste frågorna för företagen, samt förmågan att matcha ´rätt´ forskarkompetens. MTC ligger i framkant med frågeställningarna som behandlas på nätverkande aktiviteter och seminarier - och kontaktas som referens inom området. MTC har arbetat tillsammans med partners fram en plattform för en agenda för tjänsteinnovation. Här finns mycket stöd och intresse från främst industrin för de frågorna och problemställningarna som lyfts.

Upplägg och genomförande

Ansökningar av nya projekt, genomförda seminarier och aktiviteter samt Challengegrupper följde uppsatta mål, och utökades i en tillfredsställande takt. Målet att säkerställa fortsatt finansiering via näringslivet var svårt att nå, varför ett fortsatt behov finns. Etablerandet av MTC som naturlig samarbetspart, främst i frågor som rör marknad och tjänsteinnovation, hos både näringsliv och akademi har lyckats. Genom sitt breddade nätverk kan MTC även fortsatt lyfta relevanta och frågor och befrämja utbyten och samarbeten som kan skapa gynnsamma förhållanden för tillväxt.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2010-02090

Statistik för sidan