Kundnära utveckling och effektiv go-to-market av komplexa tjänster för ett svenskt industriföretag

Diarienummer 2013-02168
Koordinator Husqvarna Aktiebolag
Bidrag från Vinnova 1 468 463 kronor
Projektets löptid september 2013 - oktober 2014
Status Avslutat
Utlysning Tjänstelyftet - Innovationsprojekt
Ansökningsomgång Tjänstelyftet - Innovationsprojekt 2013

Syfte och mål

Också med referens till mål för projektet enligt ovan. Det är tydligt att mixen när kunder, dealers och säljbolag jobbar fram krav på olika tjänster/funktioner tillsammans med produktkategori är effektiv. Det blir en bra förståelse för VARFöR en funktion är viktig och det möjliggör också en snabbare time-to-market då prioritering bland funktioner och toleranser redan är avstämda. Vad gäller effektiv Realisation process så är det tydligt hur viktigt det är att vi skapar processer och verktyg som ger rätt roll rätt kompetens i de olika faserna av att leverera value-in-use till slutkund.

Resultat och förväntade effekter

A: Viktigaste insikten i att detta är ett måste för att nå framgång. Grundanalysen är gjord och ramverket och plattformen har skapats. B: Två st prototyper togs fram och är ute på test. Båda prototyper skall tas vidare till industrialisering. Ytterligare spin-off har startats i egen regi. C: Testa prototyp hos kund... Ja - ref till punkt B D:Empiri insamlat till doktorsavhandling E: Material till akademiska arbeten: 1 akademisk artikel 2 konferensartiklar F: Undervisningsmaterial till kurser i tjänsteutveckling samt i marknadsstrategier på Linköpings Universitet. Examensarbete.

Upplägg och genomförande

Trots något försenad godkännande process så gick vi igång med projektet på egen risk redan i slutet Augusti 2013. Förarbetet med ansökan hade givit oss en bra samsyn och vi kunde enkelt föra över initiala planer till fyra faser. Faserna var: - Datainsamling - Kundvalidering (workshop 1) - Framtagande av prototyp - Effektiv realisations process (Workshop 2) Det har krävts stora förberedelser för planering och genomförande av workshops vilket har varit nyckeln till att skapa t.ex DNA-platforms och processbeskrivningar för Realisationsprocessen.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.