KTH´s strategiska utveckling av kunskap för nyttiggörande och engagemang i industri- och samhällsutveckling

Diarienummer 2013-02474
Koordinator Kungliga tekniska högskolan - Enheten för näringslivssamverkan
Bidrag från Vinnova 400 000 kronor
Projektets löptid juni 2013 - oktober 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Samla erfarenheter från de insatser KTH gjort för att utveckla kunskapsbasen för ´Impact och Engagement´ och för KTH-modellen för samverkan under de senaste åren. Ge dessa en samlad struktur för att skapa synergier dem emellan. Projektet har tagit sin utgångspunkt i kvaliteten i KTHs forskning. Genom projektet får KTH underlag för att ytterligare forskningens kvalitet med avseende på sektors- och samhällsnytta.

Resultat och förväntade effekter

Utvecklade bedömningsgrunder för impact bland annat genom tillämpning av kunskapstriangeln. Underlag för helhetsstrategi för KTHs instrument för samverkan med en samlad och kvalitetssäkrad KTH-policy. ökad kunskap om och hänsyn till omvärldens uppfattning av KTHs impact och hur den kan vidareutvecklas. Stärkt samverkanskompetens hos KTHs framtida professorer/seniora fakultet.

Upplägg och genomförande

Fördjupningsstudie i anslutning till RAE2012 rörande samlat initiativ till en strategi för impact and engagement i kunskapstriangelns anda. Arbetet har utförts i tät dialig med KTHs ledning och fakultet där uppbyggnad av samverkanskompetens har haft särskild fokus. Delprojekten utformas i tät dialog med KTHs fakultet, där uppbyggnad av samverkanskompetens. Internationell expertis har använts som stöd i utvecklingen.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.