Kringsfartslogistik - effektivare utnyttjande av infrastrukturen

Diarienummer 2016-02592
Koordinator LINDHOLMEN SCIENCE PARK AKTIEBOLAG - CLOSER
Bidrag från Vinnova 1 300 000 kronor
Projektets löptid augusti 2016 - april 2018
Status Avslutat
Utlysning Effektiva och uppkopplade transportsystem - FFI
Ansökningsomgång 2015-06941-en

Syfte och mål

Denna genomförbarhetsstudie har haft som syfte att undersöka den samhällsekonomiska potentialen av en effektiviserad in- och kringfartslogistik för godstransporter, genom dynamisk prioritet, för att i förlängningen genomföra en fullskalig demonstration. Syftet har uppnåtts, då det genom en samhällsekonomisk kalkyl på ett verkligt case har visat på de ekonomiska nyttor som dynamisk körfältsprioritering för gods bidrar till. Vidare har projektet förberett för ett demonstrationsprojekt av den teknik som krävs för att möjliggöra dynamisk prioritet för nyttotrafik.

Resultat och förväntade effekter

Studien har resulterat i konkreta förslag på hur dynamisk prioritering på in- och kringfartsleder kan användas för att skapa incitament för mer hållbara godstransporter, vilket skulle bidra till flertalet satta miljö-, och transportpolitiska mål samt satta mål i Färdplanen för effektiva och uppkopplade transporter. Vidare har projektet resulterat i ett demonstrationsprojekt som kommer vara med och utveckla och testa ett funktionellt system för körfältsprioritering, vilket bidrar till effektivt utnyttjande av den befintliga infrastrukturen.

Upplägg och genomförande

Projektet har genomförts i samverkan mellan CLOSER/LSP, DB Schenker, Trafikverket, Chalmers, KTH, Stockholm stad och Göteborg stad. Parterna har ansvarat och bidragit med olika delar av studien och samordning har skett via regelbundna projektmöten. Datainsamling har bestått av litteraturstudier, intervjuer med transport- och IT-aktörer samt insamling av trafikdata för att bygga simuleringsmodellen. Det berörda området är komplext och kommer framöver behöva bestå av en bredare aktörskonstellation för att kunna besvara alla frågeställningar som ryms inom ämnet.

Externa länkar

https://closer.lindholmen.se/projekt-closer/kringfartslogistik

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.