Kringsfartslogistik - effektivare utnyttjande av infrastrukturen

Diarienummer 2016-02592
Koordinator LINDHOLMEN SCIENCE PARK AKTIEBOLAG - CLOSER
Bidrag från Vinnova 1 300 000 kronor
Projektets löptid augusti 2016 - april 2018
Status Beslutat
Utlysning Effektiva och uppkopplade transportsystem - FFI
Ansökningsomgång 2015-06941-en

Syfte och mål

Det övergripande målet är att belysa det samhällsekonomiska värdet av dynamisk prioritet av nyttotrafik på kringfartsleder i storstadsregioner, och därmed nyttja infrastrukturen effektivare, vilket i förlängningen väntas leda till ökad transporteffektivitet och minskade externa kostnader. Projektet kan benämnas som en genomförbarhetsstudie, där de initiala förslagen på lösningar som identifierades i förstudien vidare ska analyseras ur ett genomförbarhets- och hållbarhetsperspektiv, för att i förlängningen genomföra ett demonstrationsprojekt.

Förväntade effekter och resultat

Projektet förväntas resultera i ett förslag på hur en demonstration i verklig miljö skulle kunna genomföras, baserat på en analys av genomförbarhet, miljö- och affärsmässiga nyttor samt systemeffekter av effektiviserad in- och kringfartslogistik i storstadsregionerna. Projektet ska resultera i fördjupad kunskap om in- och kringfartslogistik samt ett kunskapsunderlag om hur tillgänglig kapacitet i vägnätet kan utnyttjas effektivare, genom dynamisk styrning av nyttotrafik, för att i förlängningen minska behovet av nya infrastruktursatsningar.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet är ett samverkansprojekt mellan industrin, infrastrukturhållare och ansvariga myndigheter, akademi samt en neutral arena. Projektet koordineras av administrativt av CLOSER och DB Schenker Consulting ansvarar för den operativa projektledningen. Projektet är indelad i 7 olika AP, med nära samarbete, vilka samtliga kommer bidra till kompletta studien: AP1 Koordination, AP2 Flödessimulering, AP3 Tidsvärdering av godstransporter, AP4 Cost/benefit analys, AP5 Teknik- & tjänsteutveckling, AP6 Regelverk & incitament, AP7 Förberedelse för demonstrationsprojekt.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.