Kraftsamling kring nya processer för biobaserade material

Diarienummer 2012-01963
Koordinator INNVENTIA AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid augusti 2012 - april 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Målet med agendaarbetet var primärt att åstadkomma tvärsektoriella satsningar som leder till fullskaliga processer. För värdekedjan ´Nanokompositer för transportsektorn´, har en tvärsektoriell konstellation bildats. Denna konstellation har formulerat ett projekt och lämnat in en ansökan. För värdekedjan ´Biobaserade förpackningsmaterial´, har en konstellation bildats, som inkluderar både varumärkesägare och skogsindustri. Ett gemensamt projekt har formulerats och är del av ansökan om SIO-programmet ´Nya biobaserade material, produkter och tjänster´.

Resultat och förväntade effekter

Resultatet av agendaarbetet har blivit bildandet av två nya tvärsektoriella konstellationer. Dessa konstellationer har gjort varsin ansökan om projektfinansiering. Om finansiering beviljas är förväntan att dessa projekt kommer leda till nya innovationer och i slutändan helt nya processer för biobaserade material. Om finansiering inte fås i detta stadie är förväntan ändå att det kommer att ske samverkan inom konstellationerna vilket kan resultera i framtida projekt och/eller affärer.

Upplägg och genomförande

Det ursprungliga upplägget var att genomföra hela arbetet i workshopform. Den första workshopen gav inte så bra utfall som önskat. Analysen som gjordes var att denna aktivitet genomförs bäst genom att träffa olika aktörer separat eller i mindre grupper. Det fortsatta arbetet genomfördes i enlighet med detta. Att det var så många agendaprojekt inom samma område, gjorde koordinering dessa emellan arbetsam och ledde också till en hög belastning för många företag. Denna arbetsgrupp anser att det hade varit mer resurseffektivt om ett fåtal konstellationer fått mera finansiering.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.