Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Kostnadsdriven grön kaizen

Diarienummer
Koordinator KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN - Institutionen för hållbar produktionsutveckling
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid november 2017 - juni 2018
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för Produktion2030

Viktiga resultat som projektet gav

Idéprojektet Kostnadsdriven Grön Kaizen har haft som övergripande vision att minska miljöslöseriet från läkemedelsproduktionen i Sverige och på sikt globalt. Leanverktyget GPM (Green Performance Map) utvecklat för operativt miljöförbättringsarbete i verkstadsindustrin har anpassats och testats i två piloter på AstraZenecas produktionsanläggning i Södertälje med mycket gott resultat. Projektet har bedrivits i nära samverkan mellan KTH och AstraZeneca och adresserar FNs globala hållbarhetsmål 9.4 och 12.6.

Långsiktiga effekter som förväntas

Green Performance Map (GPM), utvecklades i ett VINNOVA-projekt som metod för att minska miljöbelastningen från produktionen genom identifiering och visualisering av miljöaspekter i en input-output modell. Metoden har testats i två piloter på AstraZeneca där kostnadsbesparande och miljöförbättrande åtgärder identifierats och prioriterats. Verktyget kommer att integreras som standardverktyg i AZs leanarbete i Södertälje som start. Idéprojektet visade att metoden med viss anpassning fungerar utmärkt för att jobba med miljöförbättringar också i läkemedelsindustrin.

Upplägg och genomförande

Upplägg och genomförande av två piloter för test och anpassning av tidigare framtagen miljöförbättringsmetod (GPM) har fungerat mycket bra med stort engagemang från AstraZeneca som företagspartner. Kostnadsperspektivet har visat sig vara en viktig drivkraft för det gröna förbättringsarbetet, varför valet av kostnadsfokus i idéprojektet var rätt. Vi ser vidare att Idéprojektet som form fungerade väldigt väl i detta projekt som hade som utgångspunkt att överföra kunskap från en bransch till en annan genom ett ganska konkret/operativt metodupplägg och genomförande.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 20 oktober 2017

Diarienummer 2017-04801

Statistik för sidan