Koordinering och stöd till High Level Group on Aeronautics, avseende FoU-samverkan med Brasilien

Diarienummer 2016-03095
Koordinator FÖRENINGEN SVENSKT FLYG INTRESSEAKTIEBOLAG
Bidrag från Vinnova 487 500 kronor
Projektets löptid juli 2016 - januari 2018
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektets syfte har varit att under tre år ge stöd till High Level Group on Aeronautics (HLG), för styrning av FoU-samarbete mellan Sverige och Brasilien, som inrättades 2015 med ett möte i oktober samma år. För att utarbeta styrande dokument för samarbetet, planera och organisera workshops samt medverka till att skapa kontakter mellan akademi, institut och myndigheter i de båda länderna organiserades en svensk arbetsgrupp (Ag), knuten till Innovair, med finansiering från projektet. Efterfrågade dokument utarbetades och ett flertal aktiviteter genomfördes under perioden.

Resultat och förväntade effekter

Sett mot de förutsättningar som gällde vid projektstart har utfallet varit framgångsrikt. Två dokument, Terms of Reference och Working Plan, togs fram i samverkan med ministerier i båda länderna. De fastställdes vid High Level Group möte i oktober i Brasilia. Dessförinnan ändrades dock förutsättningarna så att en ny grupp med ledning från ministerier i BR och SE föreslogs som beredningsgrupp åt HLG. Med ny organisation blev Ag uppdrag inte längre relevant och Vinnova beslutade att avsluta projektet i förtid, med avsikt att inrätta ett nytt samverkansprojekt med förändrad uppgift.

Upplägg och genomförande

Projektets arbetsgrupp har utgjorts av den svenska delen av den tidigare etablerade bilaterala Aeronautics Committee. För att ta fram styrdokumenten genomfördes en nära samverkan med aktörer i båda länderna. En projektkoordinator rekryterades. Flera AC-möten avhölls som videokonferenser. Projektledaren deltog vid en sådan i Brasilia samt även som föredragande vid High Level Group möte i okt. Arbetssättet har fungerat väl, men av formella skäl krävdes en förändrad beredningsordning. SE-arbetsgruppen föreslås dock kvarstå, inom Innovair, som stöd till fortsatt arbete.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.