Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Koordinering Klimatsmart Mobilitet 2030

Diarienummer
Koordinator Lindholmen Science Park AB
Bidrag från Vinnova 1 500 000 kronor
Projektets löptid september 2021 - augusti 2023
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet Drive Sweden

Viktiga resultat som projektet gav

Samarbetet mellan Drive Swedens medlemmar och Viable cities-städerna genom Klimatsmart Mobilitet 2030 har resulterat i 10-talet gemensamma projekt hitintills. Bland annat nya tillämpningar på AI-teknik för att synliggöra beteenden, resursutnyttjande och nya sätt att mäta behov och måluppfyllnad. Samarbetet har synligjort stora möjlighet till ett mer effektivt resursutnyttjande av befintliga resurser. Hur ekonomiska besparingar kan ge stora klimatbesparingar och hur AI-agregerad data kan skapa mer effektiva mätmetoder.

Långsiktiga effekter som förväntas

AI-teknik och maskinlärning har genom samarbetet applicerats på kommunala utmaningar och en effekt kan vara att synligöra gamla olösta problem som tidigare har varit svåra att få insikt i. Tillexempel som faktisk beläggning i mobilitetssystemet eller hur trafiksäkerhetsläget ser ut för aktiv mobilitet och mikromobilitet. Samarbetet mellan digital teknik och praktiska kommunala problem har goda förutsättningar att samverka för att Viable cities städerna skall nå sina klimatmål och för att Sverige skall ta en ledande roll kring digital teknik i linje med parternas målsättningar

Upplägg och genomförande

Arbetet har fungerat bäst när fokus legat på tydliga och valda behovsområden där sakkunniga har fått sätta agendan men där frågeställningarna har hållits enkla. En viktig aspekt för att synligöra behov och resultat. Framåt kan ett bra arbetssätt vara sakkunniga ihop med problemägare för att arbeta fram kvalitativa projket och insikter än mer och lita mindre på utlysningar. Ett arbetssätt som inom det här projektet har gett de tydligaste resultaten och varit mer resurseffektivt. Ibland har fokusområden blivit alltför generiska och syften förlorats i komplexa systembeskrivningar

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 14 december 2023

Diarienummer 2021-03805

Statistik för sidan