Konstant ren smörjolja, The zero project.

Diarienummer
Koordinator RECONDOIL SWEDEN AB
Bidrag från Vinnova 1 444 000 kronor
Projektets löptid april 2013 - mars 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektets syfte var att utveckla, testa och verifiera RecondOils kemiska separationsteknik för rening av marin smörjolja samtkombinera denna med mekanisk höghastighetsseparation.Projektethar utvecklat nya separationsboosters ochteknik för verifiering och kontroll samt testat den resulterande kemiska tvåfassepareringen i kombination med marina höghastighetsseparatorer för att kunna få fram en kommersiell teknologi. Målet har också uppfyllts genom byggande av pilotanläggning i samarbete med marin samarbetspartner.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har tillfört RecondOil väsentlig kunskap inom företagetsnischområde kemisk separering samt medfört att . Projektet har även resulterat i att företaget, i samverkan med ledande marina aktörer, kunnat visa att tekniken är kommersialiserbar.

Upplägg och genomförande

RecondOil har genomfört projektet i ett antal delsteg,Steg 1. Definiering avförutsättningar och gränsvärden.Steg 2. Insamling och dokumentation av olika smörjoljor med olika nedsmutsningsgrad.Steg 3 och 4. Laboratorietester med screening av oljor samt processoptimering av separationsboosterteknologi.Steg 5. Pilotkörning med fullskaleutrustning i samverkan med partners.Genom ovanstående steg har de teoretiska antagandena som låg till grund för projektet kunnat verifieras med verkliga mätbara resultat.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2013-00329

Statistik för sidan