Konsortium för export av innovativa avfalls- och vattenbesparande system

Diarienummer 2012-03155
Koordinator IVL Svenska Miljöinstitutet AB - IVL Stockholm
Bidrag från Vinnova 750 000 kronor
Projektets löptid november 2012 - januari 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Målet har varit att etablera samarbeten i Brasilien inom det tillämpade miljöteknikområde som tillsammans ska samverka för att skapa förtroende och efterfrågan för Svensk miljöteknik. Slutsatsen är att den Brasilianska marknaden utgör en mycket god potential för svensk miljöteknik men för att lyckas med detta måste ett antal hinder mötas. Både IVL och det svenska miljöteknikföretaget har hittat partners att fördjupa samarbetet med. IVL har också byggt upp ett bra samarbete med Business Sweden och Volvo i Brasilien vilket också kommer att fördjupas i ett fortsättningsprojekt.

Resultat och förväntade effekter

Under projektets gång har ett nära samarbete med Volvos anläggningar i Brasilien byggts upp som starkt bidragit till en grundförståelse för den Brasilianska marknaden. Detta har förstärkts genom möten med akademi och företag på plats, hjälp från i Brasilien Business Sweden samt genom ett praktikarbete utfört i Sverige. Eftersom vatten är en bristvara har Sao Paolo höga vattenpriser och projektet har visat på en mycket bra potential för slutna processer som återvinner vatten. För att lyckas med detta måste ett antal hinder mötas vilket kräver ett fördjupat samarbete med våra partners.

Upplägg och genomförande

För att förstå den Brasilianska miljöteknikmarknaden och för att etablera förtroende för svensk miljöteknik har upplägget varit att etablera ett nära samarbete med Volvo i Brasilien, ett par akademiska partners samt med ett miljöteknikföretag. Under projektets gång har vi förstått hur ytterst viktigt det är att finna rätt samarbeten varför vi valt att fokusera på detta. Detta har varit framgångsrikt och vi har nu mycket bra Brasilianska partners att gå vidare med i ett fortsättningsprojekt.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.