Kompetensförstärkning för kvalitativ medicinteknisk studie

Diarienummer 2017-05347
Koordinator BRIGHTER AB
Bidrag från Vinnova 200 000 kronor
Projektets löptid februari 2018 - december 2019
Status Pågående
Utlysning Medtech4Health: kompetensförstärkning i småföretag
Ansökningsomgång Medtech4Health - Kompetensförstärkning i småföretag 2017

Syfte och mål

Med det här projektet planeras en kvalitativ studie för diabetesverktyget Actiste att genomföras för framtida kommersialisering och nyttiggörande av produkten. Syftet med studien är att fånga upp produktegenskaper hos Actiste som påverkar patientens livskvalitet/vardagsliv genom mätinstrumentet MedTech20©. Målet med projektet är att förse valid data och öka kunskapen om livskvaliteten för typ 2 diabetiker och hur den påverkas av Actiste. Genom att koppla patientnyttan som Actiste medför, syftar projektet till att vidare öka möjligheten för bättre vård av patienter.

Förväntade effekter och resultat

Med MedTech20© kommer studien visa effekterna av patientnyttan för Actiste inom områdena trygghet, socialt deltagande, integritet och bekvämlighet. Förväntat resultat av projektet är en fördelaktig preferens av Actiste i jämförelse med nuvarande behandlingsmetoder. Studien förväntas även långsiktigt skapa värde och konkurrenskraft vid lansering av Actiste, då positiva resultat kan användas som marknadsföring av produkten. I förlängningen kan ökad kunskap om patientupplevda nytta resultera i att bättre produkter kan utvecklas, där patientcentrerad vård står i fokus.

Planerat upplägg och genomförande

Studien syftar till att vara komperativ och kommer utföras på typ 2 diabetiker (>18 år). Efter etisk godkännande planeras 50 patienter rekryteras under en 12 veckors period från AVC kliniken i Flemmingsberg. Därefter får de rekryterade patienterna använda Actise under 3 månader, för att vid slutet kunna jämföra produkten med tidigare behandling. Utvärderingen sker i form av patientenkät där 20 produktegenskaper mäts genom MedTech20©. Dessa kan vägas samman till ett index som representerar patientnyttan ur ett samhällsperspektiv och utgör underlag för slutgiltig rapport.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.