Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Kompetens och omställning

Diarienummer
Koordinator Göteborgs Universitet - Företagsekonomiska institutionen
Bidrag från Vinnova 5 000 000 kronor
Projektets löptid november 2009 - november 2014
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Projektet CORE utgår från att arbetsmarknadens parter på egen hand kommer överens om hur omställningsfrågor skall hanteras. Av avgörande betydelse för den svenska ekonomins omställningsförmåga är därför att kunskap om nya metoder, modeller och avtal för omställning kontinuerligt utvecklas och sprids bland företag och verksamheter som är direkt inblandade i omställningsarbete. Projektet syftade därför till att studera och stödja utvecklingen av de metoder och arbetssätt för att attrahera, utveckla, behålla och avveckla kompetens i samband med omstrukturering av verksamheter. Projektet startade 2009 och avslutades efter begärd förlängning i november 2014. Under projektets löptid har forskarna arrangerat 33 möten i två parallella konsortier med deltagare från fem företag respektive fem omställningsorganisationer. Forskarna har genomfört 12 fallstudier som syftar till att beskriva omställningsarbetet i respektive deltagande organisation. Fallstudierna har presenterats i konsortierna och utgjorde grund för lärande och utbyte av erfarenheter. Projektet har också varit en del av flera EU-finansierade projekt, som syftar till att sprida erfarenheter om omställningsarbete i Europa. Projektet har därmed också bidragit till den europeiska debatten om omställning och strukturomvandling. Svenska företag och det svenska omställningssystemet framstår i detta sammanhang ofta som en föregångare. Det nära utbytet mellan forskare och representanter för företag ochomställningsorganisationer har väsentligt stärkt deberörda organisationernas kunskap om omställning och därmed bidragit till förbättrad omställningsförmåga.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-03062

Statistik för sidan