Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Våra e-tjänster för ansökningar, projekt och bedömningar stänger torsdagen den 25 april kl 16:30 för systemuppdateringar. De beräknas öppna igen senast fredagen den 26 april kl 8:00.

Kommunikativ - Förebyggande och hälsofrämjande insatser i kommunal omsorg med hjälp av IoT

Diarienummer
Koordinator Tyresö kommun - Tyresö kommun Äldre- & omsorgsförvaltningen
Bidrag från Vinnova 3 236 275 kronor
Projektets löptid mars 2023 - augusti 2025
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för Sakernas Internet
Ansökningsomgång IoT för innovativ samhällsnytta, Genomförandeprojekt 2022

Syfte och mål

Syftet är att genom innovativa arbetssätt, möta den utmaning samhället står inför med en åldrande befolkning. Projektet syftar till ett mer personcentrarat arbetssätt som ligger i linje med omställningen till god och nära vård. Målet är ökad delaktighet och bättre hälsa genom: 1. Ökad delaktighet och medskapande i insatser via införande av digitalt stödd omsorg, förändrade processer och nya arbetssätt. 2. Ökad trygghet och självständighet för individen genom stöd till hälsofrämjande aktiviteter som förebygger fysisk inaktivitet, ofrivillig ensamhet, undernäring och fall.

Förväntade effekter och resultat

Förväntade resultat på individnivå är bättre hälsa, möjliggöra kvarboende i de egna hemmet samt ökad delaktighet och medskapande vilket även också är hälsofrämjande (KASAM). Förväntade resultat på organisatorisk nivå är förbättrade arbetssätt som leder till en förbättrad arbetsmiljö för hemtjänstpersonal och bidrar positivt till att stärka undersköterskors profession. Vi ämnar sprida resultaten och har därmed potential att på lång sikt med en lyckad implementation i vår och andra kommuner bidra på samhällsnivå till mer jämlik hälsa.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet är indelat i fyra arbetspaket som beskrivs nedan. AP1: Projektledning och extern kommunikation AP2: Behovsinsamling, verksamhetsutveckling och mindre test AP3: Teknisk lösning design och utveckling AP4: Storskaligt test

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 7 juli 2023

Diarienummer 2022-03781

Statistik för sidan